م‍ق‍ب‍وض‌ ب‍ه‌ ع‍ق‍د ف‍اس‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۰۰۰۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۳۷۹۲۸۰
‏پدیدآور : ت‍ف‍وی‍ض‍ی‌ زواره‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ق‍ب‍وض‌ ب‍ه‌ ع‍ق‍د ف‍اس‍د[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اح‍م‍د ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د ح‍ی‍ات‍ی‌
‏مشخصات نشر : خ‍وراس‍گ‍ان‌۱۳۷۳
‏شناسه افزوده : ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
‏شناسه افزوده : ح‍ی‍ات‍ی‌، م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌، گ‍روه‌ ح‍ق‍وق‌
‏چکيده : ه‍دف‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ روش‍ن‌ ک‍ردن‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ در م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ "م‍ق‍ب‍وض‌ ب‍ه‌ ع‍ق‍د ف‍اس‍د" اس‍ت‌ ک‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ب‍ا طرح‌ و ب‍ی‍ان‌ م‍س‍ال‍ه‌ ض‍م‍ان‌ م‍ق‍ب‍وض‌ ب‍ه‌ ع‍ق‍د ف‍اس‍د در م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ م‍ت‍اخ‍ری‍ن‌، م‍ع‍اص‍ری‍ن‌، و م‍اده‌ ۳۰۱ و ۳۰۲ ق‍ان‍ون‌ م‍دت‍ی‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌
 
   آدرس ثابت  م‍ق‍ب‍وض‌ ب‍ه‌ ع‍ق‍د ف‍اس‍د
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh