ش‍رائ‍ط ص‍ح‍ت‌ اق‍رار در حقوق مدنی ایران
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۸۲۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۳۷۹۱۵۳
‏پدیدآور : ک‍دخ‍دای‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍رائ‍ط ص‍ح‍ت‌ اق‍رار در حقوق مدنی ایران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ه‌ اث‍ب‍ااس‍ت‍اد م‍ش‍اور ن‍ج‍ادع‍ل‍ی‌ ال‍م‍اس‍ی‌
‏مشخصات نشر : خ‍وراس‍گ‍ان‌۱۳۷۵
‏شناسه افزوده : ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد
‏شناسه افزوده : ال‍م‍اس‍ی‌، ن‍ج‍ادع‍ل‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌ (اص‍ف‍ه‍ان‌)، دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
‏چکیده : پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ ادل‍ه‌ دع‍وا پ‍ی‍رام‍ون‌ "اق‍رار" از دی‍دگ‍اه‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ و ب‍ه‌ ب‍ی‍ان‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ا ج‍ای‍گ‍اه‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  ش‍رائ‍ط ص‍ح‍ت‌ اق‍رار در حقوق مدنی ایران
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh