ارش‌ و ن‍ح‍وه‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۹۵۲۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۳۷۹۳۳۰
‏پدیدآور : ص‍اح‍ب‍ی‌ ش‍اه‍م‌آب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : ارش‌ و ن‍ح‍وه‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ه‍رپ‍وراس‍ت‍اد م‍ش‍اور ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : خ‍وراس‍گ‍ان‌۱۳۷۴
‏شناسه افزوده : م‍ه‍رپ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌
‏شناسه افزوده : ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
‏چکیده : در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ب‍ه‌ "ارش‌ و ن‍ح‍وه‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ و ب‍ی‍ان‌ م‍ع‍ن‍ی‌ و م‍اه‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌، ق‍ان‍ون‍ی‌، ق‍ض‍ائ‍ی‌ ای‍ن‌ م‍ه‍م‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  ارش‌ و ن‍ح‍وه‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh