م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ در اع‍م‍ال‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۲۳۹۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۳۷۹۱۶۴
‏پدیدآور : م‍رادی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ در اع‍م‍ال‌ ح‍ق‍وق‍ی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دج‍واد ص‍ف‍اراس‍ت‍اد م‍ش‍اور ن‍ج‍ادع‍ل‍ی‌ ال‍م‍اس‍ی‌
‏مشخصات نشر : خ‍وراس‍گ‍ان‌۱۳۷۵
‏شناسه افزوده : ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد
‏شناسه افزوده : ال‍م‍اس‍ی‌، ن‍ج‍ادع‍ل‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌ (اص‍ف‍ه‍ان‌)، گ‍روه‌ ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
‏چکیده : ه‍دف‌ م‍ح‍ق‍ق‌ از ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ "م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ ج‍ه‍ت‌ در اع‍م‍ال‌ ح‍ق‍وق‍ی‌" اس‍ت‌ م‍ح‍ق‍ق‌ ب‍ا ت‍ع‍ری‍ف‌ ک‍ل‍ی‌ از "ج‍ه‍ت‌" ب‍ررس‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ در س‍ای‍ر ن‍ظام‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ن‍ظام‌ اس‍لام‌ ب‍ا ن‍ظری‍ات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ب‍ان‍ی‌ و م‍ف‍ه‍وم‌ م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ "ج‍ه‍ت‌" پ‍رداخ‍ت‍ه‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ در اع‍م‍ال‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh