م‍ع‍ام‍لات‌ ص‍وری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۲۳۴۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۳۷۹۰۹۵
‏پدیدآور : اب‍طح‍ی‌ ف‍روش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ع‍ام‍لات‌ ص‍وری‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا گ‍ودرز اف‍ت‍خ‍ارج‍ه‍رم‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ام‍لات‌ ص‍وری‌" اس‍
‏مشخصات نشر : خ‍وراس‍گ‍ان‌۱۳۷۲
‏شناسه افزوده : اف‍ت‍خ‍ارج‍ه‍رم‍ی‌، گ‍ودرز
‏شناسه افزوده : م‍ک‍رم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌ گ‍روه‌ ح‍ق‍وق‌
‏چکیده : ه‍دف‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ "ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ص‍وری‌" اس‍ت‌ م‍ح‍ق‍ق‌ ب‍ا ارائ‍ه‌ ن‍ظری‍ات‌ ق‍ان‍ون‍ی‌، روی‍ه‌ه‍ای‌ ق‍ض‍ای‍ی‌، ن‍ظری‍ات‌ ف‍ق‍ه‍ا و ح‍ق‍وق‍دان‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ص‍وری‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  م‍ع‍ام‍لات‌ ص‍وری‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh