م‍ف‍ه‍وم‌ م‍ال‌ و ح‍ق‌ م‍ال‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۲۳۵۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۳۷۹۰۹۸
‏پدیدآور : س‍راج‌، ه‍ی‍ب‍ت‌ال‍ل‍ه‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ف‍ه‍وم‌ م‍ال‌ و ح‍ق‌ م‍ال‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دج‍واد ص‍ف‍اراس‍ت‍اد م‍ش‍اور ن‍ج‍ادع‍ل‍ی‌ ال‍م‍اس‍ی‌
‏مشخصات نشر : خ‍وراس‍گ‍ان‌۱۳۷۵
‏شناسه افزوده : ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد
‏شناسه افزوده : ال‍م‍اس‍ی‌، ن‍ج‍ادع‍ل‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌ (اص‍ف‍ه‍ان‌)، دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
‏چکیده : ه‍دف‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍ش‍اآ، م‍ب‍ن‍ا و م‍اه‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر اع‍ی‍ان‌ م‍ال‌ اس‍ت‌ م‍ح‍ق‍ق‌ ب‍ا ارائ‍ه‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ح‍ق‍وق‍ی‌، ف‍ق‍ه‍ی‌، ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ای‍ن‌ ق‍ض‍ی‍ه‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  م‍ف‍ه‍وم‌ م‍ال‌ و ح‍ق‌ م‍ال‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh