ن‍ه‍ای‍ةال‍وص‍ول‌ال‍ی‌ع‍ل‍م‌الاص‍ول‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره هاي شناسايي دیگر : ۴۶۶۷ع
‏سرشناسه : ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ‏‫۶۴۸ - ‏۷۲۶ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ه‍ای‍ةال‍وص‍ول‌ال‍ی‌ع‍ل‍م‌الاص‍ول‌[نسخه خطی]/ ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ی‍وس‍ف‌ب‍ن‌ال‍م‍طه‍ر ع‍لام‍ه‌ح‍ل‍ی‌
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز: "ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍م‍ت‍ق‍دس‌ ب‍وج‍وب‌ وج‍وده‌ ع‍ن‌ الاش‍ب‍اه‌"
انجام: "ول‍ی‍ک‍ن‌ ه‍ذا آخ‍ر م‍ا ن‍ورده‌ ف‍ی‌ ه‍ذا ال‍ک‍ت‍اب‌ ... و ی‍وف‍ق‌ ک‍ل‌ م‍س‍ت‍ع‍د ل‍لاس‍ت‍ف‍ادة م‍ن‍ه‌ و ی‍ق‍ع‍د ک‍ل‌ م‍ج‍از م‍ج‍ادل‌ ع‍ن‍ه‌ و ال‍ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ رب‌ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ن‌ ..."
‏مشخصات ظاهري : ۴۲۸ب‍رگ‌، ۲۰س‍طر: ۱۲۰x۲۱۵؛ ق‍طع‌: ۳۱۰x۲۱۰
‏يادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط: ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌
نوع کاغذ: ف‍رن‍گ‍ی‌ ن‍خ‍ودی‌
تزئینات متن: ع‍ن‍وان‍ه‍ا ب‍ا م‍رک‍ب‌ ق‍رم‍ز
نوع و تز ئینات جلد: ت‍ی‍م‍اج‌ زرش‍ک‍ی‌، م‍ق‍وای‍ی‌، روک‍ش‌ ک‍اغ‍ذی‌، ان‍درون‌ ج‍ل‍د آس‍ت‍ری‌ ک‍اغ‍ذی‌
‏معرفی نسخه : ای‍ن‌ اث‍ر م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر م‍ب‍اح‍ث‌ اس‍ت‍دلال‍ی‌ م‍ف‍ص‍ل‍ی‌ در اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ب‍ی‍ش‌ از چ‍ه‍ل‌ ب‍اب‌ م‍رت‍ب‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ س‍پ‍س‌ در دوازده‌ م‍ق‍ص‍د ت‍وس‍ط خ‍ود م‍ؤل‍ف‌ ج‍ه‍ت‌ ف‍رزن‍دش‌ ف‍خ‍رال‍م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌ و ب‍ا ع‍ن‍وان‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌ ال‍وص‍ول‌ ال‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌ خ‍لاص‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده . وص‍ال‍ی‌، دره‍م‌ ری‍خ‍ت‍گ‍ی‌ ش‍ی‍رازه‌
‏يادداشت کلی : زبان: عربی
‏منابع اثر، نمايه ها، چکيده ها : م‍رع‍ش‍ی‌ ج‌. ۱: ۳۰۵
‏عنوانهای ديگر : ن‍ه‍ای‍ة الاص‍ول‌
‏موضوع : اصول فقه شیعه
* Islamic law, Shiites -- Interpretation and construction
‏شماره دستیابی : ۵-۴۶۶۷
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  ن‍ه‍ای‍ةال‍وص‍ول‌ال‍ی‌ع‍ل‍م‌الاص‍ول‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh