ن‍ه‍ج‌ ال‍م‍س‍ت‍رش‍دی‍ن‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ال‍دی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ۶۴۸ - ق‌۷۲۶
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ه‍ج‌ ال‍م‍س‍ت‍رش‍دی‍ن‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ال‍دی‍ن‌[نسخه خطی]ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ س‍دی‍دال‍دی‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌
‏وضعیت استنساخ : [۷۳۴ق‌]
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍م‍ن‍ق‍ذ م‍ن‌ ال‍ح‍ی‍رة و ال‍ض‍لال‌ ال‍م‍رش‍د ال‍ی‌ س‍ب‍ی‍ل‌ ال‍ص‍واب‌"
ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "وال‍ن‍ف‍اق‌ اظه‍ار الای‍م‍ان‌ و اب‍طان‌ ال‍ک‍ف‍ر ول‍ی‍ک‍ن‌ ه‍ذا آخ‍ر م‍ان‍ورده‌ ف‍ی‌ ه‍ذه‌ ال‍م‍ق‍دم‍ه‌ ... ف‍ع‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ک‍ت‍اب‌ م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ ال‍وص‍ول‌ و ال‍م‍ن‍اه‍ج‌ و غ‍ی‍ره‍ا م‍ن‌ ک‍ت‍ب‍ن‍ا"
: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: رس‍ال‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ در س‍ی‍زده‌ ف‍ص‍ل‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍طال‍ب‌ ک‍لام‍ی‌ و اص‍ول‌ دی‍ن‌ ک‍ه‌ م‍ؤل‍ف‌ آن‌ را ب‍رای‌ پ‍س‍رش‌ ف‍خ‍رال‍م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌ ن‍گ‍اش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌
‏مشخصات ظاهري : ب‍رگ‌: ۳۷-۵، س‍طر ۱۷، ان‍دازه‌ س‍طور ۹۰x۱۴۰، ق‍طع‌ ۱۸۰x۱۳۵
‏يادداشت مشخصات ظاهری : ن‍وع‌ ک‍اغ‍ذ: اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ن‍خ‍ودی‌
خ‍ط: ن‍س‍خ‌ ق‍دی‍م‍ی‌
ت‍زئ‍ی‍ن‍ات‌ ج‍ل‍د: ت‍ی‍م‍اج‌ ع‍ن‍اب‍ی‌، م‍ق‍وای‍ی‌، دام‍ن‌دار، ان‍درون‌ ج‍ل‍د آس‍ت‍ری‌ ت‍ی‍م‍اج‌ ع‍ن‍اب‍ی‌
ت‍زئ‍ی‍ن‍ات‌ م‍ت‍ن‌: ع‍ن‍وان‍ه‍ا ب‍ا م‍رک‍ب‌ ق‍رم‍ز
ح‍واش‍ی‌ در ت‍وض‍ی‍ح‌ م‍ت‍ن‌
‏یاداشت تملک و سجع مهر : ام‍ت‍ی‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ن‍س‍خ‍ه‌ ب‍س‍ی‍اری‌ ق‍دی‍م‍ی‌ و ب‍ه‌ اح‍ت‍م‍ال‌ ق‍ری‍ب‌ ب‍ه‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ت‍ع‍ل‍ق‌ ب‍ه‌ س‍ال‌ ق‌۷۳۴
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .
‏منابع اثر، نمايه ها، چکيده ها : م‍ن‍اب‍ع‌ دی‍ده‌ ش‍ده‌: م‍رع‍ش‍ی‌ (۱: )۵
‏صحافي شده با : : الاع‍لام‌ / اب‍وع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ص‍ف‍راوی‌812005
‏موضوع : ش‍ی‍ع‍ه‌ -- اص‍ول‌ال‍دی‍ن‌
 
   آدرس ثابت  ن‍ه‍ج‌ ال‍م‍س‍ت‍رش‍دی‍ن‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ال‍دی‍ن‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh