ن‍ه‍ج‌ال‍م‍س‍ت‍رش‍دی‍ن‌ف‍ی‌اص‍ول‌ال‍دی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره هاي شناسايي دیگر : ۴۶۵۱/۲ع
‏سرشناسه : ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ‏‫۶۴۸ - ‏۷۲۶ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ه‍ج‌ال‍م‍س‍ت‍رش‍دی‍ن‌ف‍ی‌اص‍ول‌ال‍دی‍ن‌[نسخه خطی]/ ح‍س‍ن‌ب‍ن‌س‍دی‍دال‍دی‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ ع‍لام‍ه‌ح‍ل‍ی‌
‏وضعیت استنساخ : [۷۳۴]ق.
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز: "ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍م‍ن‍ق‍ذ م‍ن‌ ال‍ح‍ی‍رة و ال‍ض‍لال‌ ال‍م‍رش‍د ال‍ی‌ س‍ب‍ی‍ل‌ ال‍ص‍واب‌"
انجام: "وال‍ن‍ف‍اق‌ اظه‍ار الای‍م‍ان‌ و اب‍طان‌ ال‍ک‍ف‍ر ول‍ی‍ک‍ن‌ ه‍ذا آخ‍ر م‍ان‍ورده‌ ف‍ی‌ ه‍ذه‌ ال‍م‍ق‍دم‍ه‌ ... ف‍ع‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ک‍ت‍اب‌ م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ ال‍وص‍ول‌ و ال‍م‍ن‍اه‍ج‌ و غ‍ی‍ره‍ا م‍ن‌ ک‍ت‍ب‍ن‍ا"
‏مشخصات ظاهري : ب‍رگ‌۵-۳۷(۱۶۵برگ)، ۱۷س‍طر: ۹۰x۱۴۰؛ ق‍طع‌: ۱۸۰x۱۳۵
‏يادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط: ن‍س‍خ‌ ق‍دی‍م‍ی‌
نوع کاغذ: اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ن‍خ‍ودی‌
تزئینات متن:ع‍ن‍وان‍ه‍ا ب‍ا م‍رک‍ب‌ ق‍رم‍ز
نوع و تز ئینات جلد: ت‍ی‍م‍اج‌ ع‍ن‍اب‍ی‌، م‍ق‍وای‍ی‌، دام‍ن‌دار، ان‍درون‌ ج‍ل‍د آس‍ت‍ری‌ ت‍ی‍م‍اج‌ ع‍ن‍اب‍ی‌
‏خصوصيات نسخه موجود : امتیاز:ن‍س‍خ‍ه‌ ب‍س‍ی‍اری‌ ق‍دی‍م‍ی‌ و ب‍ه‌ اح‍ت‍م‍ال‌ ق‍ری‍ب‌ ب‍ه‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ت‍ع‍ل‍ق‌ ب‍ه‌ س‍ال‌ ‌۷۳۴ق.
‏معرفی نسخه : رس‍ال‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ در س‍ی‍زده‌ ف‍ص‍ل‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍طال‍ب‌ ک‍لام‍ی‌ و اص‍ول‌ دی‍ن‌ ک‍ه‌ م‍ؤل‍ف‌ آن‌ را ب‍رای‌ پ‍س‍رش‌ ف‍خ‍رال‍م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌ ن‍گ‍اش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .ح‍واش‍ی‌ در ت‍وض‍ی‍ح‌ م‍ت‍ن‌
‏يادداشت کلی : زبان: عربی
‏منابع اثر، نمايه ها، چکيده ها : م‍رع‍ش‍ی‌ ۱: ۵
‏صحافي شده با : : الاع‍لام‌ / اب‍وع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ص‍ف‍راوی‌812005
‏موضوع : شیعه -- اصول دین
Shi'ah -- *Pillars of Islam
‏شماره دستیابی : ۵-۴۶۵۱/۲
 
   آدرس ثابت  ن‍ه‍ج‌ال‍م‍س‍ت‍رش‍دی‍ن‌ف‍ی‌اص‍ول‌ال‍دی‍ن‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh