م‍ش‍ارق‌ ال‍ش‍م‍وس‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍دروس‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏مرکز نگهدارنده نسخه : سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
‏شماره بازیابی نسخه : ۵-۴۱۴۹
‏شماره هاي شناسايي دیگر : ۴۱۴۹ع
۷۸۶-۱۴۹
‏سرشناسه : م‍ح‍ق‍ق‌ خ‍وان‍س‍اری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۱۰۱۶-۱۰۹۸؟ق‌.
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ش‍ارق‌ ال‍ش‍م‍وس‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍دروس‌[نسخه خطی]/ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ال‍خ‍وان‍س‍اری‌؛م‍ت‍ن‌ از: م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د اول‌
‏وضعیت استنساخ : اب‍راه‍ی‍م‌ب‍ن‌ م‍ه‍دی‌ب‍ن‌ ع‍رف‍ات‌ ق‍دی‍ح‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز: "ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍ذی‌ م‍ف‍ی‍ض‌ ال‍ن‍ع‍م‌ ال‍روائ‍ع‌ و م‍ل‍ه‍م‌ ال‍ح‍ک‍م‌ وال‍ش‍رای‍ع‌ ال‍واه‍ب‌ م‍ن‌ اص‍ول‌ ال‍ن‍ع‍م‌ و ف‍روع‍ه‍ا م‍ا ی‍ع‍ج‍ز ال‍ع‍ق‍ول‌ ع‍ن‌ ن‍ی‍ل‌ غ‍ای‍ت‍ه‌ ..."
انجام: "الا ان‌ ی‍ق‍ال‌ ال‍م‍راد ب‍ال‍ت‍س‍م‍ی‍ه‌ الاطلاق‌ و الاس‍ت‍ع‍م‍ال‌ ف‍ی‍ک‍ون‌ ح‍اص‍ل‌ ال‍دل‍ی‍ل‌ ان‍ه‌ ..."
‏مشخصات ظاهري : ۲۹۲ ب‍رگ‌، ۲۷ س‍طر: ۱۴۵x۱۰۵؛ق‍طع‌: ۲۱۰x۱۶۵
‏يادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط: ن‍س‍خ‌
نوع کاغذ:اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ن‍خ‍ودی‌
تزئینات متن:ب‍الای‌ ع‍ب‍ارات‌ م‍ت‍ن‌ ب‍ا م‍رک‍ب‌ ق‍رم‍ز و گ‍اه‌ م‍ش‍ک‍ی‌ خ‍ط ک‍ش‍ی‍ده‌ ش‍ده‌، از ن‍ی‍م‍ه‌ دوم‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ب‍ه‌ ب‍ع‍د ع‍ن‍اوی‍ن‌ ب‍ا م‍رک‍ب‌ ق‍رم‍ز در ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌
نوع و تز ئینات جلد:ت‍ی‍م‍اج‌ زرش‍ک‍ی‌، م‍ق‍وای‍ی‌، م‍ج‍دول‌، ض‍رب‍ی‌، ان‍درون‌ ج‍ل‍د روک‍ش‌ ک‍اغ‍ذی‌
‏خصوصيات نسخه موجود : حواشی اوراق: ن‍س‍خ‍ه‌ در ح‍اش‍ی‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ش‍ده‌
‏معرفی نسخه : ش‍رح‌ م‍زج‍ی‌ م‍ف‍ص‍ل‌ و م‍ه‍م‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‌ "ال‍دروس‌ ال‍ش‍رع‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ف‍ق‍ه‌ الام‍ام‍ی‍ه‌" ش‍ه‍ی‍د اول‌. ب‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ه‌ ص‍اح‍ب‌ ذری‍ع‍ه‌ ای‍ن‌ ش‍رح‌ در غ‍ای‍ت‌ ب‍س‍ط و ک‍م‍ال‌ دق‍ت‌ و م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ج‍م‍ی‍ع‌ اخ‍ب‍ار ائ‍م‍ه‌(ع‌) و اق‍وال‌ دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ م‍ی‌ب‍اش‍د. از ای‍ن‌ ش‍رح‌ ف‍ق‍ط ک‍ت‍اب‌ طه‍ارت‌ ب‍ج‍ز اح‍ک‍ام‌ ام‍وات‌ و دم‍اآ ث‍لاث‍ه‌ ب‍ه‌ ات‍م‍ام‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ اث‍ر ب‍ه‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۰۵ و ۱۳۱۱ق‌. در ت‍ه‍ران‌ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏یاداشت تملک و سجع مهر : یادداشت های تملک: در ب‍رگ‌ آخ‍ر ای‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ی‍ادداش‍ت‍ی‌ ت‍م‍ل‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ام‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده . خ‍طوط ق‍س‍م‍ت‍ه‍ای‍ی‌ از چ‍ن‍د ص‍ف‍ح‍ه‌ ای‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ م‍ح‍و و ن‍اخ‍وان‍ا ش‍ده‌، در ن‍س‍خ‍ه‌ آث‍ار ل‍ک‌زدگ‍ی‌، ان‍دک‍ی‌ م‍وری‍ان‍ه‌خ‍وردگ‍ی‌ و وص‍ال‍ی‌ در چ‍ن‍د ب‍رگ‌ اول‌ و آخ‍ر ن‍س‍خ‍ه‌ دی‍ده‌ م‍ی‌ش‍ود
‏يادداشت کلی : زبان: عربی
‏منابع اثر، نمايه ها، چکيده ها : م‍ل‍ی‌ (۸: ۹۹ و ۱۴۵) ؛ م‍رع‍ش‍ی‌ (۴: ۲۱۰) ؛ ذری‍ع‍ه‌ (۲۱: ۳۶) ؛ م‍ش‍ار ع‍رب‍ی‌ (ص‌ ۸۴۵)
‏عنوانهای ديگر : ش‍رح‌ ال‍دروس‌ ال‍ش‍رع‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ف‍ق‍ه‌ الام‍ام‍ی‍ه‌
‏موضوع : ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ک‍ی‌، ۷۳۴- ۷۸۶ق . الدروس‌الشرعیه فی فقه‌الامامیه -- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ‏‫۱۱ق.‏‬
*Islamic law, Ja'fari -- 17th century
‏شناسه افزوده : قدیحی قطیفی، ابراهیم‌بن مهدی، کاتب
‏شناسه افزوده : ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ک‍ی‌، ۷۳۴- ۷۸۶ق . الدروس‌الشرعیه فی فقه‌الامامیه .شرح
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  م‍ش‍ارق‌ ال‍ش‍م‍وس‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍دروس‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh