<ال‍روض‍ه‌= اروض‍ه‌>ال‍ب‍ه‍ی‍ه‌ف‍ی‌ش‍رح‌ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره هاي شناسايي دیگر : ۳۷۸۷ع
۶۱۱۸
‏سرشناسه : ش‍ه‍ی‍دث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ‏‫۹۱۱ - ‏۹۶۵ق.‬
Silsilat Muallafat al-Shahid al-Thani
‏عنوان قراردادي : اللمعه الدمشقیه .شرح
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍روض‍ه‌ال‍ب‍ه‍ی‍ه‌ف‍ی‌ش‍رح‌ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌[نسخه خطی]/ زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌اح‍م‍د ع‍ام‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌؛ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ت‍ن‌: م‍ح‍م‍دب‍ن‌م‍ک‍ی‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د اول‌
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز: اف‍ت‍اده‌: "اح‍ده‍م‍ا ل‍ق‍طع‌ او ع‍وض‌ او رب‍ط اق‍ت‍ص‍ر ع‍ل‍ی‌ ال‍م‍ی‍س‍ور و م‍س‍ح‌ ال‍ج‍ب‍ه‍ه‌ ب‍ه‌ وس‍ق‍ط م‍س‍ح‌ ال‍ی‍د و ی‍ح‍ت‍م‍ل‌ ق‍وی‍ا م‍س‍ح‍ه‍ا ب‍الارض‌ ک‍م‍ا ی‍م‍س‍ح‌ ال‍ج‍ب‍ه‍ه‌ب‍ه‍ا ... م‍ن‍ه‍ا ک‍ت‍اب‌ ال‍ص‍ل‍وه‌ و ف‍ص‍ول‍ه‌"
انجام: اف‍ت‍اده‌: "ل‍ث‍ب‍وت‌ ال‍ث‍م‍ن‌ ف‍ی‌ زم‍ن‌ ال‍خ‍ی‍ار و ی‍ص‍ح‌ ال‍ره‍ن‌ ح‍ی‍ث‌ ی‍ج‍وز ب‍ی‍ع‍ه‌ ب‍دل‍ه‌ ام‍ک‍ن‌ ره‍ن‍ه‌ ... ق‍ی‍ل‌ ب‍ع‍دم‌ م‍طل‍ق‍ا ن‍ع‍م‌ ل‍و الاس‍ت‍ی‍ف‍اء م‍ن‍ه‌"
‏مشخصات ظاهري : ۲۰۹ ب‍رگ‌، ۱۶س‍طر: ۱۳۵x۸۰؛ ق‍طع‌: ۱۷۰x۱۱۰
‏يادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط: ن‍س‍خ‌
نوع کاغذ: اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ن‍خ‍ودی‌
تزئینات متن: ب‍الای‌ م‍ت‍ن‌ ع‍ب‍ارات‌ م‍ورد ش‍رح‌ ب‍ا ش‍ن‍گ‍رف‌ و س‍ی‍اه‌ خ‍طک‍ش‍ی‌ ش‍ده‌
نوع و تز ئینات جلد: ت‍ی‍م‍اج‌ س‍ی‍اه‌، ی‍ک‌لای‍ه‌
‏خصوصيات نسخه موجود : حواشی اوراق: ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر دارد و در ح‍واش‍ی‌ اوراق‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ش‍ده‌
‏معرفی نسخه : بنگرید ب‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۲۳۴۳ع‌ در ف‍ه‍رس‍ت‌ همین کتابخانه. ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍اض‍ر ج‍زء اول‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا اف‍ت‍ادگ‍ی‌ در آغ‍از و ان‍ج‍ام‌ آن‌ را در ب‍ر دارد
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .
‏يادداشت کلی : زبان: عربی
‏عنوانهای ديگر : ش‍رح‌ ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌
‏موضوع : ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍ی‌، ۷۳۴-۷۸۶ق . ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌-- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری
*Islamic law, Ja'fari
‏شناسه افزوده : ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍ی‌، ۷۳۴-۷۸۶ق . ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌. شرح
‏شماره دستیابی : ۵-۳۷۸۷
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  <ال‍روض‍ه‌= اروض‍ه‌>ال‍ب‍ه‍ی‍ه‌ف‍ی‌ش‍رح‌ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh