ای‍ض‍اح‌ ال‍ف‍وائ‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره هاي شناسايي دیگر : ۲۷۰۴ع
۲۷۴۳-۳۱۳
‏سرشناسه : ف‍خ‍رال‍م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۶۸۲-۷۷۱ق‌.
‏عنوان و نام پديدآور : ای‍ض‍اح‌ ال‍ف‍وائ‍د[نسخه خطی]محمدبن علامه حلی فخر المحقیقن
‏وضعیت استنساخ : محمداسماعیل خوانساری،۹۷۵، ۱۰۹۸، ۱۲۹۸ق.
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز: کتاب: ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ذی‌ ال‍ع‍زة و ال‍ب‍ق‍اء و ال‍ق‍درة و ال‍ع‍لا و ال‍م‍ج‍د و ال‍ک‍ب‍ری‍ا
آغاز: نسخه: ب‍ع‍د ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ واج‍ب‌ ال‍وج‍ود واه‍ب‌ وج‍ود ک‍ل‌ م‍وج‍ود م‍ف‍ی‍ض‌ ال‍خ‍ی‍ر و ال‍ج‍ود... ل‍م‍ا ف‍رغ‍ت‌ م‍ن‌ ت‍ح‍ری‍ر اش‍ک‍الات‌ ال‍ج‍زء الاول‌... ک‍ت‍اب‌ ال‍ن‍ک‍اح‌ و ف‍ی‍ه‌ اب‍واب‌، الاول‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ق‍دم‍ات‌
انجام: ل‍وم‍ات‌ ع‍ل‍ی‌ ک‍ف‍ره‌ ل‍ع‍وق‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و ه‍ذا آخ‍ر م‍ا اردن‍ا ای‍راده‌ ف‍ی‌ ه‍ذا ال‍ک‍ت‍اب‌... و ان‍ی‌ اخ‍ت‍م‌ ک‍ت‍اب‍ی‌ ه‍ذا ب‍اب‍ی‍ات‌... ص‍لاة ت‍م‍لا اق‍طار ال‍س‍م‍اوات‌ و الارض‍ی‍ن‌
‏مشخصات ظاهري : ۳۰۹برگ، ۲۳سطر: ۱۱۵×۱۶۵؛قطع: ۱۶۵×۲۴۰
‏يادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط: ن‍س‍خ‌
نوع کاغذ: اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ن‍خ‍ودی‌
تزئینات متن:ع‍ن‍اوی‍ن‌ ب‍ش‍ن‍گ‍رف‌
نوع و تز ئینات جلد: ت‍ی‍م‍اج‌ س‍ب‍ز س‍اق‍ه‌ چ‍ن‍اری‌، ض‍رب‍ی‌، م‍ق‍وای‍ی‌، ان‍درون‌ ج‍ل‍د ب‍ا روک‍ش‌ ک‍اغ‍ذی‌
‏خصوصيات نسخه موجود : حواشی اوراق:ن‍س‍خ‍ه‌ در ح‍واش‍ی‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ش‍ده‌
‏معرفی نسخه : ش‍رح‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ر ع‍ب‍ارات‌ م‍ش‍ک‍ل‌ ک‍ت‍اب‌ «ق‍واع‍د الاح‍ک‍ام‌» ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌ (م‌ ۷۲۶) . فرزند علامه، در ابتدا به سال ۷۲۵ ق مباحث کتاب النکاح تا کتاب المیراث از « قواعد الاحکام « را شرح نمود سپس بع سال ۷۵۵ شرح حاضر را از روی همان شرح سابق یا افزودن مطالبی دیگر نگاشت و مباحث کتاب القضا تا پایان مباحث قواعد را به سال ۷۶۰ شرح نمود. ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍اض‍ر ج‍زء دوم‌ ش‍رح‌ - از اب‍ت‍دای‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍ن‍ک‍اح‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ دی‍ه‌ - را در ب‍ردارد
‏یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:در ب‍رگ‌ اول‌ ی‍ادداش‍ت‌ خ‍ری‍د ن‍س‍خ‍ه‌ م‍م‍ه‍ور ب‍ه‌ م‍ه‍ر «ش‍ف‍ی‍ع‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ ف‍ی‌ الاخ‍ره‌ م‍ح‍م‍د و ال‍ع‍ت‍ره‌ ال‍طاه‍رة»
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .اوراق‌ ۲۶۹ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ال‍ح‍اق‍ی‌ و ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ده‌ و ف‍رن‍گ‍ی‌.
‏يادداشت کلی : زبان: عربی
‏منابع اثر، نمايه ها، چکيده ها : الذریعه ۲: ۴۹۶؛ آستان قدس: ص ۷۹؛ مرعشی ۱: ۲۵۶؛ مجلس ۷: ۲۶۶
‏عنوانهای ديگر : ای‍ض‍اح‌ ال‍ف‍وائ‍د ف‍ی‌ ش‍رح‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ال‍ق‍واع‍د
‏موضوع : ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ‏‫۶۴۸ - ‏۷۲۶ق.‬ . قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام -- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری
*Islamic law, Ja'fari
‏شناسه افزوده : خوانساری، محمد اسماعیلی، قرن ۱۳ق.، کاتب
‏شناسه افزوده : علامه‌حلی، حسن‌بن‌یوسف، ۶۴۸-۷۲۶ق. قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام. شرح
‏شماره دستیابی : ۵-۲۷۰۴
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  ای‍ض‍اح‌ ال‍ف‍وائ‍د
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh