ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ص‍وی‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : واک‍ر، ج‍ان‌ آل‍ب‍رت‌، م‌ - ۱۹۳۸
‎Walker, John Albert‬
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ص‍وی‍ری‌/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ج‍ان‌ ا وال‍ک‍ر، س‍ارا چ‍اپ‍ل‍ی‍ن‌؛ م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ح‍م‍ی‍د گ‍رش‍اس‍ب‍ی‌، س‍ع‍ی‍د خ‍ام‍وش‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، اداره‌ ک‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ا، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۶۰
‏شابک : ‎964-2556-00-6
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Visual calture: an introdction, 1997‬.
‏موضوع : ه‍ن‍رن‍وی‍ن‌ -- ق‍رن‌ م‌۲۰
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍م‍ه‌پ‍س‍ن‍د
‏موضوع : ارت‍ب‍اط دی‍داری‌
‏موضوع : ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌
‏موضوع : ش‍اع‍ر ان‍گ‍ی‌ ب‍ص‍ری‌
‏شناسه افزوده : چ‍اپ‍ل‍ی‍ن‌، س‍ارا، ‎Chaplin, Sarah‬
‏شناسه افزوده : گ‍رش‍اس‍ب‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : خ‍ام‍وش‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۲ -، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. اداره‌ ک‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ا
‏رده بندی کنگره : NX۴۵۸‭/و۲ف‌۴ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ۷۰۹/۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۵۴۹۰
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ص‍وی‍ری‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh