ت‍اری‍خ‌ م‍ل‍ل‌ ق‍دی‍م‍ه‌ م‍ش‍رق‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۹۳۶۰/۱/۱/۱/۱
‏سرشناسه : س‍ی‍ن‍وب‍و، ش‍ارل‌، ۱۸۵۴ - ۱۹۴۲700 1‎selrahC ,sobongieS‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ م‍ل‍ل‌ ق‍دی‍م‍ه‌ م‍ش‍رق‌ [چاپ سنگی]س‍ی‍ن‍وب‍س‌ ف‍ران‍س‍وی‌م‍ت‍رج‍م‌ و ن‍گ‍ارش‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ خ‍ان‌ ف‍روغ‍ی‌ ذک‍اآال‍م‍ل‍ک‌ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ ق‍وام‌ ال‍ک‍ت‍اب‌
‏وضعيت نشر : طه‍ران‌ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ اس‍لام‍ی‍ه‌۸ - ق‌۱۳۲۷
‏مشخصات ظاهری : ۳۲۹ ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌۲۱x۱۴س‌م‌
‏یادداشت استنساخ : ای‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ چ‍اپ‌ دوم‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ ب‍ا ت‍ص‍وی‍ر و ت‍ص‍رف‍ات‌ ج‍دی‍د م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏مشخصات ظاهري اثر : ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌
ص‍ح‍اف‍ی‌ ج‍دی‍د، م‍ق‍وائ‍ی‌، روک‍ش‌ گ‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور م‍ش‍ک‍ی‌
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
‏کشف الآیات و کشف اللغات و نمايه د... : واژه‌ن‍ام‍ه‌: در م‍ت‍ن‌
‏شماره بازیابی : ۹۳۶۰ ن‌.۱ ج‌.۲ ث‌.۱۶۰۵۷
۶-۱۲۲۲۵ ث۴۴ (جلد مقوایی با روکش گالینگور قهوه‌ای؛یادداشت تملک کتاب در صفحه ۳متعلق به وزارت معارف و کتابخانه ملی است به تاریخ۱۳۳۰؛مهر چاپی مستطیل شکل به سجع «کتابخانه معارف»ص۳،مهر چاپی مستطیل شکل به سجع «اموال دولتی وزارت معارف»ص۳ و صفحه انتهای کتاب)
۶-۲۷۶۰۶ (جلد مقوایی با روکش گالینگور قهوه‌ای، عطف و لچکی ها تیماج قهوه ای؛ یادداشت تملک درصفحات آستر بدرقه و صفحه ۱،مهر بیضی به سجع «علی اصغر»ص۱ و در انتهای کتاب؛ مهر چاپی بیضی شکل به سجع «کتابخانه و مغازه علمیه مظفریه»ص۱؛اوراق از شیرازه گسسته)
۶-۲۷۴۰۱ (جلد مقوایی با روکش پارچه ای طوسی،عطف و لچکی ها تیماج عنابی؛ مهر بیضی به سجع «رضا ۱۳۳۵» صفحه آستر بدرقه و صفحه ابتدا و انتهای کتاب؛ مهر چاپی بیضی به سجع «کتابخانه علمیه اسلامیه جلو خان شمس العماره طهران سید حسین ۱۳۲۷» صفحه ابتدا، مهر بیضی به سجع «محمود ۱۳۱۰» صفحه انتها، مهر بیضی به سجع «محمودبن ...» صفحه انتهای کتاب)
۶-۳۴۳۳۵ (جلد مقوایی با روکش پارچه ای آبی،عطف و لچکی ها تیماج قهوه‌ای؛مهر مستطیل شکل چاپی به سجع «محمدتقی سالمی»صفحه ابتدا؛ بعضی از اوزاق از شیرازه گسسته)
۶-۱۸۶۸۷ (جلد مقوایی صورتی)
۶-۱۶۸۸۳ (روکش تیماج قهوه‌ای یک لا؛ کتاب از ابتدا افتادگی دارد)
۶-۲۴۱۱۸ (جلد مقوایی با روکش پارچه ای آبی،عطف و لچکی ها تیماج قهوه‌ای؛یادداشت تملک از میرزا دوست محمد خان در صفحه۱؛مهر چاپی به سجع «کتابخانه فرهنگ »ص۱؛ مهر چاپی به سجع «کتابخانه اسمعیل شرف طهران مقابل شمس العماره ۱۳۲۷»ص۱)
۶-۱۲۲۲۶ ث۲۰۳۳ (جلد مقوایی با روکشگالینگور قهوه ای،عطف و لچکی ها گالینگور قهوه‌ای؛مهر چاپی مستطیل شکل به سجع «کتابخانه عمومی معارف»ص۱، مهر چاپی مستطیل شکل به سجع «اموال دولتی وزارت معارف»ص۱ و ۳۲۸)
۶-۱۲۲۲۷ ث ۸۰۴۰ (جلد مقوایی با روکش گالینگور سرمه ای، عطف و لچکی ها تیماج قهوه‌ای؛ مهر محرابی شکل مستطیل شکل به سجع « طهران کتابخانه شمس العماره ۱۳۲۷» ص۱)
‏شماره دستیابی : ۶-۹۳۶۰
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ م‍ل‍ل‌ ق‍دی‍م‍ه‌ م‍ش‍رق‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابهای چاپ سنگی
‪ ۶-۹۳۶۰ ‬
‪ ۶-۹۳۶۰ ‬
۱
 
مخزن کتابهای چاپ سنگی
‪ ۶-۱۲۲۲۵ ‬
‪ ۶-۱۲۲۲۵ ‬
۶
 
مخزن کتابهای چاپ سنگی
‪ ۶-۱۲۲۲۶ ‬
‪ ۶-۱۲۲۲۶ ‬
۱۰
 
مخزن کتابهای چاپ سنگی
‪ ۶-۱۲۲۲۷ ‬
‪ ۶-۱۲۲۲۷ ‬
۲
 
مخزن کتابهای چاپ سنگی
‪ ۶-۱۶۸۸۳ ‬
‪ ۶-۱۶۸۸۳ ‬
۷
 
مخزن کتابهای چاپ سنگی
‪ ۶-۱۸۶۸۷ ‬
‪ ۶-۱۸۶۸۷ ‬
۵
 
مخزن کتابهای چاپ سنگی
‪ ۶-۲۴۱۱۸ ‬
‪ ۶-۲۴۱۱۸ ‬
۸
 
مخزن کتابهای چاپ سنگی
‪ ۶-۲۷۴۰۱ ‬
‪ ۶-۲۷۴۰۱ ‬
۴
 
مخزن کتابهای چاپ سنگی
‪ ۶-۲۷۶۰۶ ‬
‪ ۶-۲۷۶۰۶ ‬
۹
 
مخزن کتابهای چاپ سنگی
‪ ۶-۳۴۳۳۵ ‬
‪ ۶-۳۴۳۳۵ ‬
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh