ش‍ع‍ائ‍ر الاس‍لام‌ (منتخب - فهرستی)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۰۹۴۸/۱
‏سرشناسه : اش‍رف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ه‍دی‌، ـ ق‌۱۳۱۵
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ع‍ائ‍ر الاس‍لام‌ (منتخب - فهرستی)[چاپ سنگی]م‍ح‍م‍د ب‍ن‍م‌ م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ الاش‍رف‍ی‌ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ال‍ج‍رف‍ادق‍ان‍ی‌ (گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌)
‏وضعيت نشر : طه‍ران‌ب‍ه‌ س‍ع‍ی‌ و اه‍ت‍م‍ام‌ آق‍ا م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ت‍اج‍ر ب‍ارف‍روش‌ق‌۱۳۱۲
‏مشخصات ظاهری : ۴۲۵ ص‌۲۱x۱۷س‌م‌
‏یادداشت استنساخ : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ س‍وال‌ و ج‍واب‌ در م‍س‍ائ‍ل‌ دی‍ن‍ی‌ و م‍ذه‍ب‍ی‌ اس‍ت‌. اص‍ل‌ ک‍ت‍اب‌ در ع‍ب‍ادات‌ اس‍ت‌ و ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍ع‍ام‍لات‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ص‍ی‍غ‌ ع‍ق‍ود و ای‍ق‍اع‍ات‌ ص‌. ۳۷۱ ـ ۴۲۵ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ م‍ی‌ب‍اش‍د. ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ه‌ م‍ب‍اش‍رت‌ م‍لا ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ت‍اج‍ر ک‍ت‍اب‍ف‍روش‌ خ‍وان‍س‍اری‌ طب‍ع‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. م‍وض‍وع‌: ۱. ش‍ی‍ع‍ه‌ ــ ش‍ع‍ائ‍ر و م‍راس‍م‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ۲. ح‍لال‌ و ح‍رام‌ ۳. ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ ــ رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
‏مشخصات ظاهري اثر : ن‍س‍خ‌
م‍رم‍ت‌ ش‍ده‌، ج‍ل‍د م‍ق‍وای‍ی‌، روک‍ش‌ ت‍ی‍م‍اج‌ م‍ش‍ک‍ی‌، ت‍رن‍ج‌ و س‍رت‍رن‍ج‌ ض‍رب‌ ش‍ده‌ در وی‌ ج‍ل‍د، ع‍طف‌ ت‍ی‍م‍اج‌ طوس‍ی‌ رن‍گ‌
‏يادداشت عنوانهاي مرتبط : ش‍ع‍ائ‍ر الاس‍لام‌ ف‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ال‍ح‍لال‌ و ال‍ح‍رام‌
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
‏عنوانهاي گونه گون ديگر : ش‍ع‍ائ‍ر الاس‍لام‌ ف‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ال‍ح‍لال‌ و ال‍ح‍رام‌
‏شماره بازیابی : ۱۰۹۴۸ ث‌.۲۵۶۰۵۰
‏شماره دستیابی : ۶-۱۰۹۴۸
 
   آدرس ثابت  ش‍ع‍ائ‍ر الاس‍لام‌ (منتخب - فهرستی)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابهای چاپ سنگی
‪ ۶-۱۰۹۴۸ ‬
‪ ۶-۱۰۹۴۸ ‬
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh