اق‍ت‍ص‍اد و ج‍ام‍ع‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : وب‍ر، م‍اک‍س‌، ‌۱۸۶۴ - ۱۹۲۰م.
‏‫‭‭‏‏‏‏‭‭‭‭‎Weber, Max‬
‏عنوان و نام پديدآور : اق‍ت‍ص‍اد و ج‍ام‍ع‍ه‌/ م‍اک‍س‌ وب‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، م‍ه‍رداد ت‍راب‍ی‌ن‍ژاد، م‍ص‍طف‍ی‌ ع‍م‍ادزاده‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌) ‏‫‏‏‏‏‏، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏یازده‌، ۵۷۹ ص.
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫‏‏؛ ۹۳۴.ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌‏‫‏‏؛ ۳۳.
‏شابک : ‏‫‏‏۳۵۵۰۰ ری‍ال‏‫‭‭‭‭‎964-459-982-9:
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫‏‏‏‏ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭‮‭‮‭‮ ‭‮‭‮‭‮‭‎wirtschaft und Gesellschaft, 1968.= ‭‭Economy and Society.‬
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ق‍ب‍لا ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ " اق‍ت‍ص‍اد و ج‍ام‍ع‍ه‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌،ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌" ت‍وس‍طه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ول‍ی‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۴ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت.‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : اق‍ت‍ص‍اد و ج‍ام‍ع‍ه‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌.
‏موضوع : اق‍ت‍ص‍اد.
‏شناسه افزوده : م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، ع‍ب‍اس‌ ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ت‍راب‍ی‌ن‍ژاد، م‍ه‍رداد ، ۱۳۲۱ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ع‍م‍ادزاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭‭HM۵۹۰/‮ال‍ف‌‬۷‏‫‭‭‭‭‭و۲ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭‭۳۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۱۸۲۹
‏وضعيت ركورد : فاپا
 
   آدرس ثابت  اق‍ت‍ص‍اد و ج‍ام‍ع‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۴۷۹۴ ‬
‪ HM۵۹۰/الف۷ و۲ ۱۳۸۴ ‬
۶
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۴۷۹۵ ‬
‪ HM۵۹۰/الف۷ و۲ ۱۳۸۴ ‬
۹
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۶۶۷۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۶۶۷۳ ‬
۱
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۱۲۰۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۱۲۰۸ ‬
۷
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۰۹۹۱ ‬
‪ ۳۲۷۶۷۳ ‬
۵
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۰۹۹۲ ‬
‪ ۳۲۱۰۴۷ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۷۰۵۰ ‬
‪ ۳۴۲۷۲۷ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۷۰۵۱ ‬
‪ ۳۴۲۷۲۶ ‬
۴
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۲۸۵۱۷ ‬
‪ ۱۵۶۶۲۲۴ ‬
۱۰
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۲۸۵۱۸ ‬
‪ ۱۵۶۶۴۰۵ ‬
۱۱
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۳۶۵۵ ‬
‪ ۱۵۹۸۲۴۶ ‬
۱۲
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۳۶۵۶ ‬
‪ ۱۵۹۸۲۴۵ ‬
۱۳
۱۳۹۳
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh