دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌، ‏‫۱۳۲۱ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ای‍ران‌/ زی‍ر ن‍ظر ک‍اظم‌ م‍وس‍وی‌‌ب‍ج‍ن‍وردی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : م‍رک‍ز دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍زرگ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۸۴ -‬‬
‏مشخصات ظاهری : ج‌.: م‍ص‍ور (بخشی رن‍گ‍ی‌)‏‫؛ ۲۲×۲۹ س‌م.‬
‏شابک : ‏‫دوره‌‬‬‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-7025-33-1‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ ریال‬‬‬‬‏‫:‏ ‫ج. ۱‬‬‬‏‫:‏ ‫‬‭9647025343‬‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ ریال‬‏‫:‏ ‫ج. ۲‬‬‬‏‫:‏ ‫‬‭978-964-7025-59-1‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ج. ۳‬‬‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-7025-95-9‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۴‬:‏ ‫‭978-600-6326-34-4‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ اول: ۱۳۸۶) .
‏يادداشت : ج.۳ (چاپ اول: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ‏‫ج.۴ (چاپ اول: ۱۳۹۳) (فیپا).‬
‏مندرجات : ج.۳. اسپانیا- اسمیث، ادم.-ج.۴.اسمیث، استیوی- اقیانوس‌شناسی.-
‏موضوع : دایره‌المعارف‌ها و واژه‌نامه‌ها
‏شناسه افزوده : مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭AE۳۶‏‫۱۳۸۴ ‭/م‌۸د۲‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۰۳۹‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۱۸۴۳
 
   آدرس ثابت  دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ای‍ران‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۴۹۳۵۱ ‬
‪ ‏‫‬‭AE۳۶ ‏‫۱۳۸۴ ‭/م‌۸د۲‬ ‬
۱
۱
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۴۳۵۵ ‬
‪ ۶۳-۱۶۶۴۲۹ ‬
۱
۲
۱۳۸۴
۱
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۱۷۹۳۲ ‬
‪ ‏‫‬‭AE۳۶ ‏‫۱۳۸۴ ‭/م‌۸د۲‬ ‬
۲
۳
۱۳۸۶
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۷۴۸۰۹ ‬
‪ ‏‫‬‭AE۳۶ ‏‫۱۳۸۴ ‭/م‌۸د۲‬ ‬
۳
۱۵
۱۳۸۹
۱
قفسه باز
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۹۳۳ ‬
‪ AE۳۶ /م۸د۲ ‬
آ/ا-ادويه
۱
۱۳۸۴
۱
قفسه باز
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۷۹۱۸ ‬
‪ AE۳۶ /م۸د۲ ‬
آ/ا-ادويه
۲۳
۱۳۸۴
۱
قفسه باز
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۷۹۱۹ ‬
‪ AE۳۶ ۱۳۸۴ /م۸د۲ ‬
۲
۲۴
۱۳۸۴
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۷۹۲۰ ‬
‪ AE۳۶ /م۸د۲ ‬
۳
۲۶
۱۳۸۴
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۲۹۸ ‬
‪ AE۳۶ ۱۳۸۴ /م۸د۲ ‬
۱
۲۲
۱۳۸۴
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۱۱۹۵ ‬
‪ ‏‫‬‭AE۳۶ ‏‫۱۳۸۴ ‭/م‌۸د۲‬ ‬
۳
۱۴
۱۳۸۹
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۹۵۱ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۹۵۱ ‬
۱
۱۰
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۱۷۰ ‬
‪ ‬
۱
۸
۱۳۸۴
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۲۴۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۲۴۷ ‬
۲
۵
۱۳۸۶
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۸۴۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۸۴۲ ‬
۱
۱۱
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۸۶۳۱ ‬
‪ ۹۰۰۰-۸۶۳۱ ‬
۱
۲۳
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۸۶۳۲ ‬
‪ ۹۰۰۰-۸۶۳۲ ‬
۳
۲۷
۱۳۸۹
۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۸۶۳۳ ‬
‪ ۹۰۰۰-۸۶۳۳ ‬
۲
۲۵
۱۳۸۶
۱
 
کارگاه آموزش کتابداری
‪ ۱۱۰۰۰-۲ ‬
‪ ‬
۱
۷
۱۳۸۴
 
ارسال به مرکز آموزش
‪ ۱۱۰۰۰-۹ ‬
‪ ‬
۲
۴
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۳۴۱۴ ‬
‪ ۳۵۷۳۱۲ ‬
۱
۴
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۹۲۳۴۱۵ ‬
‪ ‏‫‬‭AE۳۶ ‏‫۱۳۸۴ ‭/م‌۸د۲‬ ‬
۱
۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۸۵۱۹ ‬
‪ ۷۰۹۲۵۰ ‬
۲
۱
۱۳۸۶
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۲۹۸۵۲۰ ‬
‪ ‏‫‬‭AE۳۶ ‏‫۱۳۸۴ ‭/م‌۸د۲‬ ‬
۲
۲
۱۳۸۶
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۳۳۱۷۶۸ ‬
‪ AE۳۶ ۱۳۸۴ /م۸د۲ ‬
۲
۱۵
۱۳۸۶
۱
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۳۳۱۷۶۹ ‬
‪ AE۳۶ ۱۳۸۴ /م۸د۲ ‬
۱
۱۶
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۰۵۶۹۱ ‬
‪ ۱۳۷۳۷۱۸ ‬
۲
۱۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۰۵۸۲۲ ‬
‪ ۱۳۷۳۷۱۷ ‬
۱
۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۷۴۴۹۲ ‬
‪ ۱۴۷۵۸۳۸ ‬
۲
۱۱
۱۳۸۶
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۸۶۵۵۸۳ ‬
‪ ‏‫‬‭AE۳۶ ‏‫۱۳۸۴ ‭/م‌۸د۲‬ ‬
۳
۱
۱۳۸۹
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۵۵۸۴ ‬
‪ ۱۰۶۵۰۱۳ ‬
۳
۲
۱۳۸۹
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۳۹۲۸۹۲ ‬
‪ ‏‫‬‭AE۳۶ ‏‫۱۳۸۴ ‭/م‌۸د۲‬ ‬
۴
۲
۱۳۹۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۹۲۸۹۳ ‬
‪ ۱۶۶۴۷۰۲ ‬
۴
۱
۱۳۹۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh