‏‫ن‍اص‍ر ارم‍ن‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌‮‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، رض‍ا، ‏‫۱۳۵۲ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ن‍اص‍ر ارم‍ن‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌‮‬ ‏‫/ رض‍ا ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌.‮‬
‏مشخصات نشر : ‏‫تهران‮‬‬‏‫: ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍س‍ت‍ان‌‮‬‬‏‫‏‏، ۱۳۸۴.‮‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۷۹ص.‮‬‬
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ ریال‮‬‏‫: ‎964-337-341-X‬‮‬ ؛ ‏‫‏۱۵۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‮‬ ؛ ‏‫‏‏۱۸۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‮‬ ؛ ‏‫‏۱۹۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‮‬ ؛ ‏‫‏۲۱۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‮‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‬ ؛ ‏‫۲۴۰۰۰ ریال (چاپ هشتم)‬ ؛ ‏‫۲۷۰۰۰ریال (چاپ نهم)‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال (چاپ دهم)‬‮‬ ؛ ‏‫۳۳۰۰۰ ریال‮‬‏‫: چاپ یازدهم‮‬‏‫: 978-964-337-341-2‮‬‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ریال( چاپ چهاردهم)‬‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم: ۱۳۸۴.‮‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهارم تا ششم: ۱۳۸۵.‮‬
‏يادداشت : چاپ هفتم و هشتم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ نهم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : ‏‫چاپ دهم و یازدهم: ۱۳۸۸.‮‬‮‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهاردهم: ۱۳۹۲.‬
‏موضوع : داستان‌های کوتاه فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۷۹۵۳‭‬ ‭/م۸۳۴۵‏‫‬‭‬‭‬‭‭ن۲ ۱۳۸۴‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‭۸‮فا‬۳/۶۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۴۰۲۳۷
 
   آدرس ثابت  ‏‫ن‍اص‍ر ارم‍ن‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌‮‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۲۸۰۱ ‬
‪ ۶۳-۷۱۴۴۷ ‬
۱۳
۱۳۸۶
۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۴۷۲۵ ‬
‪ ۶۳-۷۲۹۶۹ ‬
۶
۱۳۸۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۳۱۲۳ ‬
‪ ۴۹۵۱۸۲ ‬
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۳۳۱۲۴ ‬
‪ ۵۹۴۰۰۹ ‬
۱۴
۱۳۸۴
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۸۵۱۶۰۱ ‬
‪ ۱۲-۴۵۹۶۱ ‬
۱۵
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۱۶۰۲ ‬
‪ ۵۶۲۰۹۳ ‬
۱۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۲۱۶۲ ‬
‪ ۳۱۷۰۳۲ ‬
۱۸
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۲۱۶۳ ‬
‪ ۳۱۷۰۳۳ ‬
۱۹
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۵۸۰۴ ‬
‪ ۵۶۱۷۱۲ ‬
۱۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۵۸۰۵ ‬
‪ ۵۶۱۷۱۱ ‬
۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۴۴۷۷۳ ‬
‪ ۸۶۳۹۴۱ ‬
۲۶
۱۳۸۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۴۴۷۷۴ ‬
‪ ۸۴۵۴۵۱ ‬
۳۰
۱۳۸۵
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۶۷۰۵۷ ‬
‪ ۱۵۴۰۱۳۹ ‬
۷
۸۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۷۰۵۸ ‬
‪ ۶۳۹۸۹۳ ‬
۸
۱۳۸۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۲۳۴۵۴ ‬
‪ ۸۹۲۱۸۱ ‬
۱۶
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۲۳۴۵۵ ‬
‪ ۸۹۲۲۲۲ ‬
۱۷
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۷۰۷۹ ‬
‪ ۹۲۹۶۰۲ ‬
۲۰
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۷۰۸۰ ‬
‪ ۹۲۹۶۰۳ ‬
۲۱
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۱۳۲۹ ‬
‪ ۷۷۷۷۷۰ ‬
۲۲
۸۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۱۳۳۰ ‬
‪ ۷۷۷۷۶۹ ‬
۲۳
۱۳۸۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۳۲۵۳ ‬
‪ ۸۳۰۷۱۷ ‬
۲۴
۱۳۸۸
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۳۲۵۴ ‬
‪ ۸۳۰۷۱۸ ‬
۲۵
۱۳۸۸
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۵۵۲۹ ‬
‪ ۱۲۳۰۱۷۴ ‬
۳۳
۱۳۹۰
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۵۵۳۰ ‬
‪ ۱۲۳۰۱۷۵ ‬
۳۴
۱۳۹۰
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۹۳۱۱۷ ‬
‪ ۱۳۲۵۷۹۵ ‬
۲۷
۱۳۹۱
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۹۳۱۱۸ ‬
‪ ۱۳۲۵۷۹۴ ‬
۲۸
۱۳۹۱
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۷۵۱۷ ‬
‪ ۱۳۸۴۱۱۱ ‬
۳۵
۱۳۹۲
۱۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۷۵۱۸ ‬
‪ ۱۳۸۴۱۱۲ ‬
۳۶
۱۳۹۲
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۲۴۷۷۶ ‬
‪ ۱۶۷۵۵۲۶ ‬
۳۷
۱۳۹۴
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۰۵۶۱۱ ‬
‪ ۱۹۵۴۲۰۴ ‬
۳۸
۱۳۹۶
۱۶
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۸۰۵۶۱۲ ‬
‪ ‬
۳۹
۱۳۹۶
۱۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh