ن‍ش‍ت‌ ن‍ش‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، رض‍ا، ‏‫۱۳۵۲ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ش‍ت‌ ن‍ش‍ا: ج‍س‍ت‍اری‌ در پ‍دی‍ده‌ی‌ ف‍رار م‍غ‍زه‍ا/ رض‍ا ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ق‍دی‍ان‍ی‌‫ ‏‫‏، ۱۳۸۴.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۰۲ ص.‬
‏فروست : س‍ی‍اس‍ت‌ م‍ع‍اص‍ر‏‫ ؛ ۲.‬
‏شابک : ‏‫۹۵۰۰ ریال‬:‏ ‫‭‬‭‎964-417-310-4 ‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال‬: چاپ نهم‬‬‏‫: 978-964-417-310-3‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال (چاپ دهم)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال (چاپ یازدهم)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال (چاپ دوازدهم‬) ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ ریال (چاپ سیزدهم)‬‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ ریال (چاپ چهاردهم)‬‬‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ ریال ( چاپ پانزدهم)‬‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰ ریال ‬‏‫: چاپ شانزدهم ‬‏‫: ‭ 978-964-536-603-0‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰ ریال (چاپ هفدهم)‮‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰ ریال (چاپ هجدهم)‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال (چاپ بیست و دوم)‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال( چاپ بیست و سوم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : چاپ پنجم.
‏يادداشت : چاپ نهم ، دهم ، یازدهم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ دوازدهم تا پانزدهم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : ‏‫چاپ شانزدهم: ۱۳۸۸.‬
‏يادداشت : چاپ هفدهم و هجدهم: ۱۳۸۹.
‏يادداشت : چاپ بیست و دوم: ۱۳۹۱.
‏يادداشت : چاپ بیست و سوم: ۱۳۹۲.
‏موضوع : فرار مغز‌ها -- ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۸۰۳۸‭‬ ‭/‭‮الف‬۹‬‏‫‮‮‮‭‮الف‬۸ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۳۱/۱۲۷۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۶۶۳۳
 
   آدرس ثابت  ن‍ش‍ت‌ ن‍ش‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۳۱۷۴ ‬
‪ ۶۳-۲۳۱۷۴ ‬
۴
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۱۳۰۵ ‬
‪ ۶۳-۳۱۳۰۵ ‬
۱
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۱۸۶۵ ‬
‪ ۶۳-۱۳۲۱۹۰ ‬
۲۸
۱۳۸۹
۱۸
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۹۶۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۸۹۶۹ ‬
۲۶
۱۳۸۷
۱۵
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۵۳۵۲ ‬
‪ HD۸۰۳۸/الف۹ الف۸ ۱۳۸۴ ‬
۵۶
۱۳۸۴
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۸۱۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۸۱۲ ‬
۳۷
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۴۷۶۰۳ ‬
‪ ۱۷۸۵۲۵۷ ‬
۶۰
۱۳۹۶
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۰۵۰۶ ‬
‪ ۵۹۲۲۱۳ ‬
۱۰
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۰۵۰۷ ‬
‪ ۳۹۱۷۳۴ ‬
۱۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۳۷۱۲۸ ‬
‪ ۵۸۶۶۴۲ ‬
۲۰
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۵۱۷۲۰ ‬
‪ ۳۵۱۳۸۵ ‬
۱۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۵۱۷۲۱ ‬
‪ ۴۸۴۹۱۶ ‬
۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۵۶۲۶ ‬
‪ ۵۹۶۴۷۱ ‬
۲۱
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۵۶۲۷ ‬
‪ ۵۹۶۴۷۴ ‬
۲۲
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۴۱۸۸ ‬
‪ ۳۲۰۳۷۷ ‬
۲۳
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۴۱۸۹ ‬
‪ ۳۲۱۲۶۹ ‬
۲۵
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۳۰۶۱ ‬
‪ ۳۴۸۴۲۵ ‬
۲۴
۱۳۸۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۳۰۶۲ ‬
‪ ۳۶۰۲۹۶ ‬
۳۶
۱۳۸۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۵۸۷۸ ‬
‪ ۴۴۹۱۳۹ ‬
۸
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۵۸۷۹ ‬
‪ ۳۳۱۵۷۳ ‬
۴۰
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۵۵۸۸۰ ‬
‪ ۱۲۲۸۱۵۹ ‬
۱۲
۱۳۸۵
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۵۸۸۱ ‬
‪ ۳۳۱۵۷۸ ‬
۳۹
۱۳۸۵
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۴۳۱۶ ‬
‪ ۶۳۸۴۹۰ ‬
۱۴
۱۳۸۶
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۴۳۱۷ ‬
‪ ۶۳۸۶۲۹ ‬
۱۵
۱۳۸۶
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۴۶۲۰۷ ‬
‪ ۸۴۵۹۲۱ ‬
۱۶
۱۳۸۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۴۶۲۰۸ ‬
‪ ۸۴۶۴۳۹ ‬
۱۷
۱۳۸۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۸۸۳۷ ‬
‪ ۹۱۸۰۸۸ ‬
۵۴
۱۳۸۹
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۸۸۳۸ ‬
‪ ۹۱۸۰۸۹ ‬
۵۵
۱۳۸۹
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۹۶۳۷ ‬
‪ ۸۹۸۹۲۶ ‬
۳۱
۱۳۸۹
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۹۶۳۸ ‬
‪ ۸۹۸۹۲۱ ‬
۳۲
۱۳۸۹
۱۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۳۸۷۶ ‬
‪ ۱۱۸۰۹۸۴ ‬
۳۳
۱۳۸۹
۲۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۳۸۷۷ ‬
‪ ۱۱۸۰۹۸۵ ‬
۳۴
۱۳۸۹
۲۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۴۹۵۷ ‬
‪ ۱۱۹۹۵۵۸ ‬
۴۶
۱۳۸۹
۱۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۴۹۵۸ ‬
‪ ۱۱۹۹۵۵۷ ‬
۴۷
۱۳۸۹
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۲۹۲۱ ‬
‪ ۸۲۳۳۶۱ ‬
۲۹
۱۳۸۷
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۲۹۲۲ ‬
‪ ۸۲۳۳۶۰ ‬
۳۰
۱۳۸۷
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۶۶۱۳ ‬
‪ ۸۸۳۷۰۱ ‬
۴۲
۱۳۸۷
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۶۶۱۴ ‬
‪ ۸۹۴۲۳۲ ‬
۴۳
۱۳۸۷
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۹۳۰۲ ‬
‪ ۷۶۳۴۳۰ ‬
۴۴
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۹۳۰۳ ‬
‪ ۷۶۳۴۲۹ ‬
۴۵
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۹۶۶۵ ‬
‪ ۷۸۱۵۷۵ ‬
۵۰
۱۳۸۷
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۹۶۶۶ ‬
‪ ۷۸۱۵۷۶ ‬
۵۱
۱۳۸۷
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۰۲۴۸ ‬
‪ ۹۵۲۷۴۹ ‬
۵۲
۱۳۸۸
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۰۲۴۹ ‬
‪ ۹۵۲۷۴۸ ‬
۵۳
۱۳۸۸
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۱۹۹۳۱ ‬
‪ ۲۵۶۴ ‬
۴۸
۱۳۹۰
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۱۹۹۳۲ ‬
‪ ۲۵۶۳ ‬
۴۹
۱۳۹۰
۲۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۳۵۶۶۹ ‬
‪ ۱۳۱۲۰۹۲ ‬
۳۵
۱۳۹۱
۲۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۳۵۶۷۰ ‬
‪ ۱۳۱۲۰۹۳ ‬
۳۸
۱۳۹۱
۲۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۱۳۶۶ ‬
‪ ۱۴۲۰۶۴۸ ‬
۵۸
۱۳۹۲
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۵۱۳۷ ‬
‪ ۱۶۰۹۹۸۶ ‬
۱۸
۱۳۹۳
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۵۱۳۸ ‬
‪ ۱۶۰۹۹۸۷ ‬
۱۹
۱۳۹۳
۲۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh