آی‍ن‍ه‌ ع‍ب‍رت‌ (ادی‍پ‍وس‌، آن‍ت‍ی‍گ‍ن‍ه‌، اس‍م‍ی‍ن‍ه‌): ب‍ر اس‍اس‌ اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ای‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ س‍وف‍وک‍ل‍س‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍اه‍رخ‌ م‍س‍ک‍وب‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍اطق‌، ف‍رخ‍ن‍ده‌، ۱۳۰۸-
‏عنوان و نام پديدآور : آی‍ن‍ه‌ ع‍ب‍رت‌ (ادی‍پ‍وس‌، آن‍ت‍ی‍گ‍ن‍ه‌، اس‍م‍ی‍ن‍ه‌): ب‍ر اس‍اس‌ اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ای‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ س‍وف‍وک‍ل‍س‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍اه‍رخ‌ م‍س‍ک‍وب‌/ شاعر ن‍اظم‌ ف‍رخ‍ن‍ده‌ ن‍اطق‌.
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: ن‍وش‌‏‫‏‏، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۲۴۶ ص.
‏شابک : ‏‫‏‏۴۰۰۰ ریال:‏‫‭‭‎964-8631-24-1‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏موضوع : س‍وف‍وک‍ل‍س‌، ۴۰۶ ؟ - ۴۹۶؟ق‌.م‌.‎ ‬اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ای‌ -- اق‍ت‍ب‍اس‍ه‍ا.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴.
‏شناسه افزوده : س‍وف‍وک‍ل‍س‌، ۴۰۶؟ - ۴۹۶؟ ق‌.م‌. اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ای‌
‏شناسه افزوده : م‍س‍ک‍وب‌، ش‍اه‍رخ‌، ۱۳۰۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭PIR۸۲۳۳‭/‮ال‍ف‌‬۷۸۵آ۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۸‮ف‍ا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۱۷۱۹
 
   آدرس ثابت  آی‍ن‍ه‌ ع‍ب‍رت‌ (ادی‍پ‍وس‌، آن‍ت‍ی‍گ‍ن‍ه‌، اس‍م‍ی‍ن‍ه‌): ب‍ر اس‍اس‌ اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ای‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ س‍وف‍وک‍ل‍س‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍اه‍رخ‌ م‍س‍ک‍وب‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۵۹۲۰ ‬
‪ ۳۳۹۳۵۷ ‬
۱
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh