چ‍ک‍ی‍ده‌‎]DSM - IV - TR‬دی‌ اس‌ ام‌ - ۴- ت‍ی‌ آر]: خ‍لاص‍ه‌ م‍ت‍ن‌ ت‍ج‍دی‍دن‍ظر ش‍ده‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و آم‍اری‌ اخ‍ت‍لال‌ه‍ای‌ روان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : چ‍ک‍ی‍ده‌‎]DSM - IV - TR‬دی‌ اس‌ ام‌ - ۴- ت‍ی‌ آر]: خ‍لاص‍ه‌ م‍ت‍ن‌ ت‍ج‍دی‍دن‍ظر ش‍ده‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و آم‍اری‌ اخ‍ت‍لال‌ه‍ای‌ روان‍ی‌/ ان‍ج‍م‍ن‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا ۲۰۰۰؛ م‍ت‍رج‍م‍ان‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍ی‍ک‍خ‍و، ه‍ام‍ای‍اک‌ آوادی‍س‌ ی‍ان‍س‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍خ‍ن‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۳۱۱ ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ۳۳۰۰۰ ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ب‍ار ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ش‍ده‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌‎]DSM - IV‬دی‌ اس‌ ام‌ - ۴]: م‍لاک‍ه‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌... "ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ آزاده‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۳ م‍ن‍ت‍ش‍رو س‍پ‍س‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍اوی‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ب‍ه‌چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Diagnostic and Statistical manual of mental disorders: DSMIV, 4th ed, c2000‬.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌‎]DSM - IV‬دی‌ اس‌ ام‌ - ۴] م‍لاک‍ه‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
‏موضوع : ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
‏موضوع : ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
‏شناسه افزوده : ن‍ی‍ک‍خ‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : آوادی‍س‌ ی‍ان‍س‌، ه‍ام‍ای‍اک‌، ۱۳۴۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ان‍ج‍م‍ن‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا‎Assosiation psychiatric American‬
‏رده بندی کنگره : RC۴۵۵/۲‭/ر۴ط۲ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۶۱۶/۸۹۰۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۵۳۰۴
 
   آدرس ثابت  چ‍ک‍ی‍ده‌‎]DSM - IV - TR‬دی‌ اس‌ ام‌ - ۴- ت‍ی‌ آر]: خ‍لاص‍ه‌ م‍ت‍ن‌ ت‍ج‍دی‍دن‍ظر ش‍ده‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و آم‍اری‌ اخ‍ت‍لال‌ه‍ای‌ روان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۲۵۰۰ ‬
‪ ۶۳-۳۲۵۰۰ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۶۶۸۱ ‬
‪ ۴۵۷۶۹۶ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۰۶۶۸۲ ‬
‪ ۱۷۸۶۰۰۱ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh