از آغ‍از ت‍ا پ‍ادش‍اه‍ی‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍زازی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، - ۱۳۲۷
‏عنوان و نام پديدآور : از آغ‍از ت‍ا پ‍ادش‍اه‍ی‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر/ م‍ی‍رج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ ک‍زازی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ه‍ش‍ت‌، ص‌ ۴۸۱
‏فروست : (ن‍ام‍ه‌ ب‍اس‍ت‍ان‌؛ وی‍رای‍ش‌ و گ‍زارش‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌۱)
(س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا س‍م‍ت‌؛ ۴۵۵. زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌۲۱)
ن‍ام‍ه‌ ب‍اس‍ت‍ان‌: وی‍رای‍ش‌ و گ‍زارش‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌؛ ج‌. ۱
‏شابک : ‎964-459-473-8‬۱۳۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-459-473-8‬۱۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶ - ۳۲۹؟ق‌. ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶ - ۳۲۹؟ق‌. -- ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ه‍ا
‏موضوع : اس‍اطی‍ر ای‍ران‍ی‌ در ادب‍ی‍ات‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۴ق‌. -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏شناسه افزوده : ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶ - ۳۲۹؟ق‌. ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
‏رده بندی کنگره : PIR۴۴۹۵‭/ک‌۴۳ن‌۲،۱.ج‌
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۲۱‭ف‌۴۷۳ش‌/ش‌ک‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۸۴۱۲
 
   آدرس ثابت  از آغ‍از ت‍ا پ‍ادش‍اه‍ی‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh