دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ع‍رب‍ی‌ (ک‍ن‍ک‍ور )۸۳
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ع‍رب‍ی‌ (ک‍ن‍ک‍ور )۸۳/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ص‍طف‍ی‌ آزاده‌... [و دی‍گ‍ران‌]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اران‌ س‍ن‍ج‍ش‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ۲۷۹ ص‌.ج‍دول‌
‏فروست : (س‍ری‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ده‌ اس‍ت‍اد)
‏شابک : ‎964-7068-21-2‬۲۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7068-21-2‬۲۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ع‍رب‍ی‌ ۲ و ۳ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ال‍ی‍ف‍ی‌ ده‌ اس‍ت‍اد ب‍رج‍س‍ت‍ه‌، ۱۵۰۰ ت‍س‍ت‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌... س‍ت‌ه‍ای‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ع‍ری‍ب‌ م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ ک‍ن‍ک‍ور ۸۳.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ع‍رب‍ی‌ (ک‍ن‍ک‍ور )۸۲.
‏عنوان روی جلد : ع‍رب‍ی‌ ۲ و ۳ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ال‍ی‍ف‍ی‌ ده‌ اس‍ت‍اد ب‍رج‍س‍ت‍ه‌، ۱۵۰۰ ت‍س‍ت‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌... س‍ت‌ه‍ای‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ع‍ری‍ب‌ م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ ک‍ن‍ک‍ور ۸۳.
‏عنوان دیگر : دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ع‍رب‍ی‌ (ک‍ن‍ک‍ور )۸۲.
‏عنوان دیگر : دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ع‍رب‍ی‌ (ک‍ن‍ک‍ور )۸۲
‏عنوان دیگر : ع‍رب‍ی‌ ۲ و ۳ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ال‍ی‍ف‍ی‌ ده‌ اس‍ت‍اد ب‍رج‍س‍ت‍ه‌، ۱۵۰۰ ت‍س‍ت‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌... س‍ت‌ه‍ای‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ع‍ری‍ب‌ م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ ک‍ن‍ک‍ور ۸۳
‏موضوع : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍او ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا (م‍ت‍وس‍طه‌)
‏موضوع : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (م‍ت‍وس‍طه‌)
‏موضوع : دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
‏شناسه افزوده : آزاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌، - ۱۳۵۴
‏رده بندی کنگره : LB۳۰۶۰/۲۶‭/د۲۶۳ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۳۷۳/۲۳۸۰۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۵۲۴۲
 
   آدرس ثابت  دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ع‍رب‍ی‌ (ک‍ن‍ک‍ور )۸۳
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh