<ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر = ت‍ف‍س‍ی‍ر‌>ال‍ک‍اش‍ف‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍غ‍ن‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، ‏‫۱۹۰۴ -‏ ۱۹۷۹م.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ک‍اش‍ف‌/ م‍ح‍م‍دج‍واد م‍غ‍ن‍ی‍ه‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: دارال‍ک‍ت‍اب‌الاس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۴۲۴ق‌.‬‏‫= ۱۳۸۲‏-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏شابک : ‏‫دوره‌‬‬‏‫: ‏‫‭‎964-465-085-9‬‬‬ ؛ ‏‫دوره، چاپ چهارم‬‏‫‬‮‭978-964-465-085-7 :‬ ؛ ‏‫ج‌.۱‬‬‏‫‬: ‏‫‭‎964-465-086-7‬‬ ؛ ‏‫ج. ۱، چاپ پنجم‬‬‏‫‬‮‭978-964-465-086-4 :‬ ؛ ‏‫ج‌.۲‬‬‏‫: ‏‫‭‭‎964-465-087-5‬‬‬ ؛ ‏‫ج. ۲، چاپ پنجم‬‬‏‫‬‮‭978-964-465-087-1 :‬ ؛ ‏‫ج. ۳‬، چاپ پنجم‬‏‫‬‮‭978-964-465-088-8 : ؛ ‏‫ج.۴‬‬‬‏‫: ‏‫‭‎964-465-090-5‬‬‬‬ ؛ ‏‫ج‌.۵‬‬‏‫: ‏‫‭‎964-465-091-3‬‬ ؛ ‏‫ج‌.۶‬‬‏‫: ‏‫‭‎964-465-092-1‬‬ ؛ ‏‫ج. ۶، چاپ چهارم‏‬‬‬‏‫‭‭‭978-964-465-092-1 :‬‬ ؛ ‏‫ج‌.۷‬‬‬‏‫: ‏‫‭‎964-465-093-X‬‬‬
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: دار‌ال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌، ۱۹۶۸م = ۱۳۸۶ ش.‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۷،۶،۴،۳،۲ (چاپ سوم: ۱۴۲۶ق. = ۲۰۰۵م. =۱۳۸۴).‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۱، ۲، ۵- ۶ (چاپ چهارم: ۱۴۲۸ق. = ۲۰۰۷م. = ۱۳۸۶).‬
‏يادداشت : ‏‫ج. ۱- ۳ (چاپ پنجم: ۱۴۳۳ ق.= ۲۰۱۲ م.= ۱۳۹۱).‬
‏مندرجات : ج‌. ۱. ف‍ی‌ س‍وره‌‌ال‍ح‍م‍د و س‍وره‌‌ال‍ب‍ق‍ره‌.- ج‌. ۲. فی س‍وره‌ آل‌‌ع‍م‍ران‌ و س‍وره‌‌ال‍ن‍س‍اء.- ج.۳. سوره‌المائده الی آخر سوره‌الانفال.- ج‌. ۴. م‍ن‌ س‍وره‌‌ال‍ت‍وب‍ه‌ ال‍ی‌ آخ‍ر س‍وره‌‌ال‍ن‍ح‍ل‌.- ج‌. ۵. م‍ن‌ س‍وره‌‌الاس‍راء ال‍ی‌ آخ‍ر س‍وره‌‌ال‍ش‍ع‍راء.- ج‌. ۶. م‍ن‌ س‍وره‌‌ال‍ن‍ح‍ل‌ ال‍ی‌ آخ‍ر س‍وره‌‌ال‍زخ‍رف‌.- ج‌. ۷. م‍ن‌ س‍وره‌‌ال‍دخ‍ان‌ ال‍ی‌ آخ‍ر م‍ن‍وره‌‌ال‍ن‍اس‌
‏موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۹۸‭‮‬‏‫‭‭/م‌۶ت‌۶۷ ۱۳۸۲‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۱۷۹‭‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۸۳۳
 
   آدرس ثابت  <ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر = ت‍ف‍س‍ی‍ر‌>ال‍ک‍اش‍ف‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۹۹۰ ‬
‪ ۶۳-۸۹۱۰۰ ‬
۱
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۳۵۰۵ ‬
‪ ۶۳-۸۹۰۴۹ ‬
۶
۲
۱۳۸۴
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۳۵۰۶ ‬
‪ ۶۳-۸۹۰۵۲ ‬
۷
۲
۱۳۸۴
۳
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۲۳۹۳۴ ‬
‪ BP۹۸ /م۶ت۶۷ ۱۳۸۲ ‬
۵
۲
۳
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۳۹۳۵ ‬
‪ ۶۳-۸۹۰۵۳ ‬
۴
۲
۱۳۸۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۳۹۳۶ ‬
‪ ۶۳-۸۹۰۵۱ ‬
۳
۲
۱۳۸۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۳۹۳۷ ‬
‪ ۶۳-۸۹۰۵۰ ‬
۲
۲
۱۳۸۴
۳
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۲۴۲۸۷ ‬
‪ BP۹۸ /م۶ت۶۷ ۱۳۸۲ ‬
۱
۳
۳
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۵۹۸۰ ‬
‪ ۶۳-۸۹۰۵۴ ‬
۵
۱
۱۳۸۳
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۴۵۰۱۹ ‬
‪ BP۹۸ /م۶ت۶۷ ۱۳۸۲ ‬
۱
۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۴۵۰۲۰ ‬
‪ BP۹۸ /م۶ت۶۷ ۱۳۸۲ ‬
۲
۱
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۴۵۰۲۱ ‬
‪ BP۹۸ /م۶ت۶۷ ۱۳۸۲ ‬
۳
۱
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۴۵۰۲۲ ‬
‪ BP۹۸ /م۶ت۶۷ ۱۳۸۲ ‬
۴
۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۴۵۰۲۳ ‬
‪ BP۹۸ /م۶ت۶۷ ۱۳۸۲ ‬
۶
۱
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۴۵۰۲۴ ‬
‪ BP۹۸ /م۶ت۶۷ ۱۳۸۲ ‬
۷
۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۰۰۰۲ ‬
‪ ۳۰۸۴۸۷ ‬
۱
۸
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۰۰۰۳ ‬
‪ ۵۴۸۱۸۰ ‬
۱
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۰۰۰۴ ‬
‪ ۳۰۸۴۸۶ ‬
۲
۸
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۰۰۰۵ ‬
‪ ۵۴۸۱۸۲ ‬
۲
۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۴۰۰۰۶ ‬
‪ ۱۳۵۷۱۴۲ ‬
۳
۸
۱۳۸۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۰۰۰۸ ‬
‪ ۳۰۸۴۸۵ ‬
۴
۸
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۰۰۰۹ ‬
‪ ۵۴۸۱۸۳ ‬
۴
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۰۰۱۰ ‬
‪ ۵۴۸۱۸۴ ‬
۵
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۰۰۱۱ ‬
‪ ۳۶۱۸۶۷ ‬
۵
۱۰
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۰۰۱۲ ‬
‪ ۳۶۱۹۴۳ ‬
۶
۹
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۰۰۱۳ ‬
‪ ۵۴۸۱۸۵ ‬
۶
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۰۰۱۴ ‬
‪ ۳۰۸۴۹۸ ‬
۷
۸
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۰۰۱۵ ‬
‪ ۵۴۸۱۸۱ ‬
۷
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۰۸۴۱۹ ‬
‪ ۲۱۸۴۰۳۴ ‬
۱
۵
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۸۴۲۰ ‬
‪ ‬۱۱۶۴۵۷۲ ‬
۲
۴
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۸۴۲۱ ‬
‪ ۳۰۷۸۹۲ ‬
۲
۵
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۸۴۲۳ ‬
‪ ۳۰۸۴۹۷ ‬
۳
۳
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۸۴۲۵ ‬
‪ ۳۰۷۸۹۳ ‬
۴
۵
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۸۴۲۷ ‬
‪ ۳۶۱۸۶۸ ‬
۵
۹
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۰۸۴۲۸ ‬
‪ ۲۱۹۰۵۷۶ ‬
۶
۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۸۴۲۹ ‬
‪ ۳۰۷۸۹۴ ‬
۶
۵
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۸۴۳۱ ‬
‪ ۳۰۷۸۹۰ ‬
۷
۵
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۸۵۱۳۰ ‬
‪ ۱۱۶۸۹۶۵ ‬
۲
۲۰
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۸۵۱۳۲ ‬
‪ ۱۱۶۴۴۸۲ ‬
۳
۲۵
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۸۵۱۳۳ ‬
‪ ۱۱۶۴۴۸۱ ‬
۳۶
۲۰
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۸۵۱۳۴ ‬
‪ ۱۱۶۴۴۸۳ ‬
۴
۲۰
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۸۵۱۳۶ ‬
‪ ۱۱۶۴۵۷۱ ‬
۶
۲۰
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۸۵۱۳۷ ‬
‪ ۱۱۶۸۹۸۰ ‬
۶
۳۰
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۸۵۱۳۸ ‬
‪ ۱۱۶۴۴۷۸ ‬
۷
۲۰
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۸۵۱۳۹ ‬
‪ ۱۱۶۴۵۶۶ ‬
۷
۳۰
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۳۶۲۹ ‬
‪ ۸۲۵۵۳۹ ‬
۱
۶
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۳۶۳۰ ‬
‪ ۱۱۴۹۱۱۲ ‬
۱
۷
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۳۶۳۲ ‬
‪ ۱۴۲۴۵۵۲ ‬
۲
۷
۱۳۸۶
۴
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۲۵۳۶۳۳ ‬
‪ ‬
۳
۶
۴
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۲۵۳۶۳۴ ‬
‪ ‬
۳
۷
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۳۶۳۵ ‬
‪ ۱۱۳۴۵۲۸ ‬
۴
۶
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۳۶۳۷ ‬
‪ ۱۱۴۹۱۷۴ ‬
۵
۶
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۳۶۳۹ ‬
‪ ۱۱۴۹۱۱۱ ‬
۶
۶
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۳۶۴۰ ‬
‪ ۱۱۳۶۲۷۹ ‬
۶
۷
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۳۶۴۱ ‬
‪ ۱۱۲۷۶۴۹ ‬
۷
۶
۱۳۸۶
۴
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۲۵۳۶۴۲ ‬
‪ ‬
۷
۷
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۶۳۸۱ ‬
‪ ۱۳۸۰۳۳۹ ‬
۳
۵
۱۳۹۱
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۶۳۸۲ ‬
‪ ۱۳۸۰۳۳۴ ‬
۳
۹
۱۳۹۱
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۶۳۸۳ ‬
‪ ۱۳۷۹۷۴۹ ‬
۲
۹
۱۳۹۱
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۶۳۸۴ ‬
‪ ۱۳۷۹۷۵۰ ‬
۲
۱۰
۱۳۹۱
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۶۳۸۵ ‬
‪ ۱۳۷۹۷۴۷ ‬
۱
۹
۱۳۹۱
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۶۳۸۶ ‬
‪ ۱۳۷۹۷۴۸ ‬
۱
۱۰
۱۳۹۱
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh