خ‍رس‌ ق‍ول‍دور ب‍اس‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آخ‍ون‍دزاده‌، ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌، ق‌۱۲۹۵ - ۱۲۲۸
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍رس‌ ق‍ول‍دور ب‍اس‍ان‌/ ب‍رگ‍ردان‌ ف‍ارس‍ی‌ از م‍ی‍رزام‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر ق‍راچ‍ه‌داغ‍ی‌؛ ه‍م‍راه‌ م‍ت‍ن‌ ت‍رک‍ی‌ از م‍ی‍رزاف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ آخ‍ون‍دزاده‌؛ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ از ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍م‍ای‍ش‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۳۶
‏فروست : (ت‍م‍ث‍ی‍لات‌ ت‍م‍اش‍اخ‍ان‍ه‌۴)
‏شابک : ‎964-5596-87-4‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Mirza Fath Ali Akhounzadeh. Thief defeater bear‬.
‏يادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌.
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۳۰ - ۱۲۹
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍رک‍ی‌ -- ج‍م‍ه‍وری‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ -- ق‍رن‌ م‌۱۹
‏موضوع : آخ‍ون‍دزاده‌، ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۵ - ۱۲۲۸ق‌.-- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : آخ‍ون‍دزاده‌، ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۵ - ۱۲۲۸ق‌.
‏موضوع : خ‍رس‌ ق‍ول‍دور ب‍اس‍ان‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ق‍راچ‍ه‌داغ‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۱۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍دزاده‌ص‍دی‍ق‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۴ - ، م‍ص‍ح‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏رده بندی کنگره : PL۳۱۴‭/آ۳۷آ۱۹،۴.ج‌ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۸۹۴/۳۶۱۲‭آ۲۴۴خ‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۴۵۵
 
   آدرس ثابت  خ‍رس‌ ق‍ول‍دور ب‍اس‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۳۷۰۷۱ ‬
‪ ۱۱۶۰۱۵۴ ‬
۱
۱۳۸۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh