ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ی‍ل‍س‍وف‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍ی‍ن‍ز، ج‍وآن‍ا، م‌ - ۱۹۵۳
‎Haynes, Joanna‬
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ی‍ل‍س‍وف‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ج‍وآن‍ا ه‍ی‍ن‍س‌؛ م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‍ان‌، رض‍اع‍ل‍ی‌ ن‍وروزی‌. م‍ه‍رن‍از م‍ه‍راب‍ی‌ ک‍وش‍ک‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: س‍م‍اآ، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰۰
‏شابک : ۱۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۱۶۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۸۲ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ ک‍ودک‍ان‌ ف‍ی‍ل‍س‍وف‌: ی‍ادگ‍ی‍ری‌ از طری‍ق‌ گ‍ف‍ت‍گ‍و... ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍رای‌ ف‍ردا م‍ن‍ت‍ش‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Children as philsophers: Learning through enquiry and dialogue in the primary classroom, 2002‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۸۷] - ۱۹۳
‏عنوان دیگر : ی‍ادگ‍ی‍ری‌ از طری‍ق‌ ک‍اوش‍گ‍ری‌ و گ‍ف‍ت‍گ‍و در م‍دارس‌
‏عنوان دیگر : ک‍ودک‍ان‌ ف‍ی‍ل‍س‍وف‌: ی‍ادگ‍ی‍ری‌ از طری‍ق‌ گ‍ف‍ت‍گ‍و
‏موضوع : ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (اب‍ت‍دای‍ی‌)
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (اب‍ت‍دای‍ی‌)
‏موضوع : پ‍رس‍ش‍گ‍ری‌
‏شناسه افزوده : ج‍م‍ش‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌، م‍ت‍رج‍م‌، - ۱۳۳۹
‏شناسه افزوده : ن‍وروزی‌، رض‍اع‍ل‍ی‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍ه‍راب‍ی‌ ک‍وش‍ک‍ی‌، م‍ه‍رن‍از، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : LB۱۵۹۰/۳‭/ه‍۹ک‌۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۳۷۲/۰۱۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۵۸۹۶
‏وضعيت ركورد : فاپا
 
   آدرس ثابت  ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ی‍ل‍س‍وف‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۲۰۴۲ ‬
‪ ۲۶۴۰۴۳ ‬
۵
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۲۰۴۳ ‬
‪ ۵۳۳۶۶۷ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۱۷۲۱ ‬
‪ ۳۹۵۹۶۶ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۱۷۲۲ ‬
‪ ۳۹۵۹۷۰ ‬
۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh