ام‍پ‍راطور
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍اپ‍وش‍ی‍ن‍ک‍ی‌، ری‍ش‍ارد، م‌ - ۱۹۳۲
‎Kapuscinski, Ryszard‬
‏عنوان و نام پديدآور : ام‍پ‍راطور/ ری‍ش‍ارد ک‍اپ‍وش‍ی‍ن‍ک‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ گ‍ل‍ی‌ ام‍ام‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ق‍ره‌، ۱۳۶۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۳۹
‏شابک : ۱۲۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۶ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ ک‍ام‍ش‍اد ت‍وس‍ط س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎the Emperors: down fall of an autocrat)‬)‎Cesarz ‬.
‏موضوع : ه‍ی‍لاس‍لاس‍ی‌ اول‌، ام‍پ‍راطورات‍ی‍وپ‍ی‌، ۱۹۷۵ - ۱۸۹۲م‌.‎Haile Selassie I, Emperor of Ethiopia‬
‏موضوع : ات‍ی‍وپ‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌، ۱۹۷۴ -- خ‍اطرات‌
‏موضوع : ات‍ی‍وپ‍ی‌ -- ش‍اه‍ان‌ و ف‍رام‍ان‍روای‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ام‍ام‍ی‌ (م‍ه‍دی‌)، گ‍ل‍ی‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : DT۳۸۷/۷‭/ک‌۲‮ال‍ف‌‬۸ ۱۳۶۹
‏رده بندی دیویی : ۹۶۳/۰۶۰۹۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۲۲۲
 
   آدرس ثابت  ام‍پ‍راطور
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۵۱۳۷ ‬
‪ ۶۳-۸۳۳۴۴ ‬
۱
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۵۹۳۵ ‬
‪ ۸۰۰۰-۵۹۳۵ ‬
۵
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۱۷۶۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۱۷۶۴ ‬
۴
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۴۱۲۰ ‬
‪ ۱۶۶۳۹۸ ‬
۲
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۴۱۲۱ ‬
‪ ۱۶۶۳۹۹ ‬
۳
۱۳۶۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh