از ف‍دک‌ ت‍ا ک‍رب‍لا: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍وح‍ه‌ه‍ا و م‍رث‍ی‍ه‌ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ج‍م‌ ب‍ا آث‍اری‌ از ش‍اع‍ران‌ ای‍ن‌ دی‍ار
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اف‍ت‍خ‍اری‌، داوود، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : از ف‍دک‌ ت‍ا ک‍رب‍لا: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍وح‍ه‌ه‍ا و م‍رث‍ی‍ه‌ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ج‍م‌ ب‍ا آث‍اری‌ از ش‍اع‍ران‌ ای‍ن‌ دی‍ار/ گ‍ردآورن‍ده‌ داوود اف‍ت‍خ‍اری‌؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ راس‍ت‍ی‍ن‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ اف‍ت‍خ‍اری‌
‏مشخصات نشر : ب‍وش‍ه‍ر: م‍وع‍ود اس‍لام‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۸۲
‏شابک : ‎964-7716-40-0‬۲۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: از ف‍دک‌ ت‍ا ک‍رب‍لا: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از ن‍وح‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ای‍ران‌.
‏عنوان روی جلد : از ف‍دک‌ ت‍ا ک‍رب‍لا: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از ن‍وح‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ای‍ران‌.
‏عنوان دیگر : از ف‍دک‌ ت‍ا ک‍رب‍لا: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از ن‍وح‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ای‍ران‌
‏عنوان دیگر : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از ن‍وح‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ای‍ران‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : اف‍ت‍خ‍اری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : راس‍ت‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۴۱۹۳ ‏‫‭/‮الف‬۷۳ ‮الف‬۴۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۳۱‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۹۵۰۷
 
   آدرس ثابت  از ف‍دک‌ ت‍ا ک‍رب‍لا: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍وح‍ه‌ه‍ا و م‍رث‍ی‍ه‌ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ج‍م‌ ب‍ا آث‍اری‌ از ش‍اع‍ران‌ ای‍ن‌ دی‍ار
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۵۹۸۱ ‬
‪ ۶۳-۴۵۰۱۲ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۳۳۸۶۴ ‬
‪ ۶۶۰۵۱۵ ‬
۴
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۳۸۶۵ ‬
‪ ۲۶۱۵۱۱ ‬
۵
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۷۸۳۳ ‬
‪ ۶۷۸۷۳۴ ‬
۲
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۷۸۳۴ ‬
‪ ۶۷۸۹۰۳ ‬
۳
۱۳۸۵
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh