ت‍ذک‍ره‌ ال‍ق‍ادری‍ه‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ش‍اه‌ س‍ی‍د م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ق‍ادر گ‍ی‍لان‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن‍ی‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍ع‍ل‍وی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍رف‍اآ ب‍زرگ‍ان‌ و م‍ورخ‍ی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌، ۱۳۱۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ذک‍ره‌ ال‍ق‍ادری‍ه‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ش‍اه‌ س‍ی‍د م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ق‍ادر گ‍ی‍لان‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن‍ی‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍ع‍ل‍وی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍رف‍اآ ب‍زرگ‍ان‌ و م‍ورخ‍ی‍ن‌/ ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌ ص‍ادق‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌ ص‍ادق‍ی‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۷۰
‏شابک : ‎964-06-4050-6‬۱۱۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ی‌ از س‍ای‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ق‍ادر گ‍ی‍لان‍ی‌ اخ‍ت‍ص‍اص‌ دارد، در ان‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ش‍ن‍اخ‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ش‍اه‌ س‍ی‍د م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ق‍ادر گ‍ی‍لان‍ی‌
‏موضوع : ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ج‍ی‍لان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر اب‍ی‌ص‍ال‍ح‌، ۵۶۱ - ۴۷۱ق‌. -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ج‍ی‍لان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر اب‍ی‌ص‍ال‍ح‌، ۵۶۱ - ۴۷۱ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏رده بندی کنگره : PIR۵۰۱۶‭/ص‌۲ت‌۴ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۲۳‭ع‌۳۵۱/س‌ص‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۸۳۳۵
 
   آدرس ثابت  ت‍ذک‍ره‌ ال‍ق‍ادری‍ه‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ش‍اه‌ س‍ی‍د م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ق‍ادر گ‍ی‍لان‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن‍ی‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍ع‍ل‍وی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍رف‍اآ ب‍زرگ‍ان‌ و م‍ورخ‍ی‍ن‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh