اش‍ک‍واره‌ ک‍رب‍لا: ت‍اری‍خ‌ ع‍زا و گ‍ری‍ه‌ ب‍ر ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ از زم‍ان‌ آدم‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ت‍ا زم‍ان‌ م‍ا و ... ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، م‍س‍ت‍ن‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ص‍ال‍ح‌، - ۱۲۸۶
‏عنوان و نام پديدآور : اش‍ک‍واره‌ ک‍رب‍لا: ت‍اری‍خ‌ ع‍زا و گ‍ری‍ه‌ ب‍ر ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ از زم‍ان‌ آدم‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ت‍ا زم‍ان‌ م‍ا و ... ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، م‍س‍ت‍ن‍د/ [م‍ت‍رج‍م‌ و م‍ول‍ف‌] ص‍ال‍ح‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ؟]
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ق‍ی‍ام‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : [۳۲۸] ص‌
‏شابک : ‎964-6871-41-0‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : وی‍رای‍ش‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ " ع‍زای‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌): از زم‍ان‌ آدم‌(ع‌) ت‍ا زم‍ان‌ م‍ا " ب‍ه‌وس‍ی‍ل‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ ع‍م‍ادزاده‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۰ م‍ن‍ت‍ش‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ت‍اری‍خ‌ ال‍ن‍ی‍اح‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ الام‍ام‌ ال‍ش‍ه‍ی‍د ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌).
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ت‍اری‍خ‌ ع‍زا و گ‍ری‍ه‌ ب‍ر ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ از زم‍ان‌ آدم‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ت‍ا زم‍ان‌ م‍ا و ... ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍س‍ت‍ن‍د
‏عنوان دیگر : ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌): از زم‍ان‌ آدم‌(ع‌) ت‍ا زم‍ان‌ م‍ا
‏عنوان دیگر : ت‍اری‍خ‌ ال‍ن‍ی‍اح‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ الام‍ام‌ ال‍ش‍ه‍ی‍د ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌). ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- س‍وگ‍واری‍ه‍ا -- ت‍اری‍خ‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۶۰/۳‭/ش‌۵ت‌۲۰۴۱ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۴۵۹۵
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
 
   آدرس ثابت  اش‍ک‍واره‌ ک‍رب‍لا: ت‍اری‍خ‌ ع‍زا و گ‍ری‍ه‌ ب‍ر ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ از زم‍ان‌ آدم‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ت‍ا زم‍ان‌ م‍ا و ... ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، م‍س‍ت‍ن‍د
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh