پ‍وی‍ای‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌: (از پ‍ی‍دای‍ش‌ ت‍ا ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، - ۱۳۲۴
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍وی‍ای‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌: (از پ‍ی‍دای‍ش‌ ت‍ا ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌)/ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ولای‍ت‍ی‌؛ [ب‍رای‌ وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌]، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و خ‍دم‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، - ۱۳۸۲.
‏شابک : ‎964-361-190-6۱۷۰۰۰ ری‍ال‌ :(ج‌. ۱) ؛ ‎964-361-212-0۱۸۰۰۰ ری‍ال‌ :(ج‌. )۲
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت : ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۲)۳۲۰۰۰ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-369-259-7‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ج‌. ۱. . -- ج‌. ۲. از پ‍ی‍دای‍ش‌ ت‍ا ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ .-- ج‌. ۳. از رک‍ود ت‍ا خ‍ی‍زش‌ دوب‍ار
‏موضوع : ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : رده‌ب‍ن‍دی‌ ع‍ل‍وم‌
‏موضوع : دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ ای‍ران‍ی‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و خ‍دم‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DS۳۵/۶۲‏‫‬‮‭‭/و۸پ‌۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۳۶۶۶
 
   آدرس ثابت  پ‍وی‍ای‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌: (از پ‍ی‍دای‍ش‌ ت‍ا ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌)
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۰۸ ‬
‪ ۶۳-۱۳۰۸ ‬
۴
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۶۸ ‬
‪ ۶۳-۱۳۶۸ ‬
۲
۱
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۸۹ ‬
‪ ۶۳-۱۳۸۹ ‬
۱
۱
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۸۴۴ ‬
‪ ۶۳-۹۸۴۴ ‬
۴
۲
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۵۷۵۵ ‬
‪ ۶۳-۳۵۷۵۵ ‬
۳
۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۷۱۱۵ ‬
‪ ۶۳-۴۷۱۱۵ ‬
۳
۱
۳
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۲۳۸ ‬
‪ DS۳۵/۶۲ /و۸پ۹ ‬
۱
۱۰
۱۳۸۳
۳
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۷۰۰ ‬
‪ DS۳۵/۶۲ /و۸پ۹ ‬
۱
۱۴
۱۳۸۳
۳
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۷۰۱ ‬
‪ DS۳۵/۶۲ /و۸پ۹ ‬
۲
۱۴
۱۳۸۳
۳
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۷۰۲ ‬
‪ DS۳۵/۶۲ /و۸پ۹ ‬
۳
۱۰
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۷۰۳ ‬
‪ DS۳۵/۶۲ /و۸پ۹ ‬
۴
۱۰
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۷۴۲۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۷۴۲۴ ‬
۱
۱۱
۱۳۸۳
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۸۱۸۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۸۱۸۵ ‬
۴
۸
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۶۶۵۸ ‬
‪ ۴۳۸۸۷۰ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۶۶۵۹ ‬
‪ ۴۳۸۹۲۹ ‬
۱
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۱۹۹۴ ‬
‪ ۴۳۸۸۷۱ ‬
۱
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۱۹۹۵ ‬
‪ ۴۳۸۹۳۰ ‬
۱
۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۷۸۲۲ ‬
‪ ۴۳۸۸۷۲ ‬
۲
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۷۸۲۳ ‬
‪ ۴۴۶۹۵۹ ‬
۲
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۵۳۷۸ ‬
‪ ۴۴۸۸۳۳ ‬
۲
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۵۳۷۹ ‬
‪ ۴۳۸۸۶۹ ‬
۲
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۸۷۸۶ ‬
‪ ۴۲۳۹۷۳ ‬
۱
۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۳۸۷۸۷ ‬
‪ ۵۱۲۲۳۵ ‬
۱
۷
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۵۳۰۶۰ ‬
‪ ‭DS۳۵/۶۲ /و۸‮پ‌‬۹ ۱۳۸۲‬ ‬
۲
۶
۱۳۸۲
۲
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۵۳۰۶۱ ‬
‪ ‏‫‬‮‭DS۳۵/۶۲ ‏‫‬‮‭‭/و۸پ‌۹ ۱۳۸۲ ‬
۲
۷
۱۳۸۲
۲
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۵۹۴۶۰ ‬
‪ ‏‫‬‮‭DS۳۵/۶۲ ‏‫‬‮‭‭/و۸پ‌۹ ۱۳۸۲ ‬
۱
۸
۱۳۸۳
۳
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۵۹۴۶۱ ‬
‪ ‭DS۳۵/۶۲ /و۸‮پ‌‬۹ ۱۳۸۲‬ ‬
۱
۹
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۸۳۹۳۶ ‬
‪ ۵۹۲۸۲۲ ‬
۲
۱۰
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۰۸۹۴ ‬
‪ ۲۴۷۵۶۲ ‬
۳
۶
۱۳۸۳
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۸۱۰۸۹۵ ‬
‪ ‭DS۳۵/۶۲ /و۸‮پ‌‬۹ ۱۳۸۲‬ ‬
۳
۵
۱۳۸۳
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۱۳۵۳۸ ‬
‪ ‏‫‬‮‭DS۳۵/۶۲ ‏‫‬‮‭‭/و۸پ‌۹ ۱۳۸۲ ‬
۳
۷
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۳۵۳۹ ‬
‪ ۳۷۷۵۳۸ ‬
۳
۴
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۳۸۶۸۶ ‬
‪ ‏‫‬‮‭DS۳۵/۶۲ ‏‫‬‮‭‭/و۸پ‌۹ ۱۳۸۲ ‬
۴
۷
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۳۸۶۸۷ ‬
‪ ۵۸۸۳۹۱ ‬
۴
۴
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۲۱۵۹ ‬
‪ ۵۹۱۴۲۱ ‬
۳
۸
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۲۱۶۰ ‬
‪ ۳۸۱۶۶۶ ‬
۳
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۲۱۶۱ ‬
‪ ۵۹۱۴۲۰ ‬
۴
۵
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۲۱۶۲ ‬
‪ ۳۸۱۶۵۴ ‬
۴
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۲۱۶۳ ‬
‪ ۵۹۱۴۱۹ ‬
۲
۹
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۲۱۶۴ ‬
‪ ۵۹۴۰۱۹ ‬
۲
۸
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۵۲۷۲۶ ‬
‪ ۶۳۰۷۵۲ ‬
۳
۹
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۱۸۲۰ ‬
‪ ۱۱۵۷۶۹۲ ‬
۴
۶
۱۳۸۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh