<ال‍ک‍ش‍اف‌ = ک‍ش‍اف‌>ع‍ن‌ ح‍ق‍ائ‍ق‌ غ‍وام‍ض‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌ و ع‍ی‍ون‌ الاق‍اوی‍ل‌ ف‍ی‌ وج‍وه‌ ال‍ت‍اوی‍ل‌ و ه‍و ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : زم‍خ‍ش‍ری‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ ع‍م‍ر، ق‌۵۳۸ - ۴۶۷
‏عنوان قراردادی : [ال‍ک‍ش‍اف‌ ع‍ن‌ ح‍ق‍ائ‍ق‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌]
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ک‍ش‍اف‌ ع‍ن‌ ح‍ق‍ائ‍ق‌ غ‍وام‍ض‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌ و ع‍ی‍ون‌ الاق‍اوی‍ل‌ ف‍ی‌ وج‍وه‌ ال‍ت‍اوی‍ل‌ و ه‍و ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌/ م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ ع‍م‍ر ال‍زم‍خ‍ش‍ری‌ و ب‍ذی‍ل‍ه‌ ارب‍ع‍ه‌ ک‍ت‍ب‌ ...
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌: دار ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌، - ۱۳.
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د دوم‌: ۱۳
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ک‍ش‍اف‌ ع‍ن‌ ح‍ق‍ائ‍ق‌ غ‍وام‍ض‌....
‏مندرجات : الان‍ت‍ص‍اف‌/ اح‍م‍دب‍ن‌ ال‍م‍ن‍ی‍ر الاس‍ک‍ن‍دری‌ .-- ال‍ک‍اف‍ی‌ ال‍ش‍اف‌ ف‍ی‌ ت‍خ‍ری‍ج‌ اح‍ادی‍ث‌ ال‍ک‍ش‍اف‌/ ل‍ل‍ح‍اف‍ظ ب‍ن‌ ح‍ج‍ر ال‍ع‍س‍ق‍لان‍ی‌ .-- ح‍اش‍ی‍ه‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‍ان‌ ال‍م‍رزوق‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ک‍ش‍اف‌/ [م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‍ان‌ ال‍م‍رزوق‍ی‌] .-- م‍ش‍اه‍د الان‍ص‍اف‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍واه‍د ال‍ک‍ش‍اف‌/م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‍ان‌ ال‍م‍ذک‍ور
‏عنوان روی جلد : ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ک‍ش‍اف‌ ع‍ن‌ ح‍ق‍ائ‍ق‌ غ‍وام‍ض‌....
‏عنوان دیگر : ت‍ف‍س‍ی‍ر. ال‍ک‍ش‍اف‌. ش‍رح‌
‏عنوان دیگر : ال‍ک‍ش‍اف‌ ع‍ن‌ ح‍ق‍ائ‍ق‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌
‏عنوان دیگر : ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ک‍ش‍اف‌ ع‍ن‌ ح‍ق‍ائ‍ق‌ غ‍وام‍ض‌
‏عنوان دیگر : الان‍ت‍ص‍اف‌
‏عنوان دیگر : ال‍ک‍اف‍ی‌ ال‍ش‍اف‌ ف‍ی‌ ت‍خ‍ری‍ج‌ اداح‍ادی‍ث‌ ال‍ک‍ش‍اف‌
‏عنوان دیگر : ح‍اش‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ک‍ش‍اف‌
‏موضوع : ت‍ف‍اس‍ی‍ر اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -- ق‍رن‌ ق‌۶
‏موضوع : ق‍رآن‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ ل‍غ‍وی‌
‏موضوع : رم‍خ‍ش‍ری‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ ع‍م‍ر. ۵۳۸ - ۴۶۷ق‌. ال‍ک‍ش‍اف‌ ع‍ن‌ ح‍ق‍ائ‍ق‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : زم‍خ‍ش‍ت‍ری‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ ع‍م‍ر، ۵۳۸ - ۴۶۷ق‌. ال‍ک‍ش‍اف‌. ع‍ن‌ ح‍ق‍ائ‍ق‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌م‍ن‍ی‍ر، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۸۳ - ۶۲۰ق‌. الان‍ت‍ص‍اب‌
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌ح‍ج‍ر ع‍س‍ق‍لان‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۸۵۲ - ۷۷۳ق‌. ال‍ک‍اف‍ی‌ ال‍ش‍اف‌ ف‍ی‌ ت‍خ‍ری‍ج‌ اح‍ادی‍ث‌ ال‍ک‍ش‍اف‌
‏شناسه افزوده : م‍رزوق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‍ان‌، - ۱۹۳۶م‌. ح‍اش‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ک‍ش‍اف‌
‏شناسه افزوده : م‍رزوق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‍ان‌، - ۱۹۳۶م‌. م‍ش‍اه‍ده‌ الان‍ص‍اف‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍واه‍د ال‍ک‍ش‍اف‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۹۴/۵‏‫‬‭/ز۸ک۵ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۹۴۵۷
 
   آدرس ثابت  <ال‍ک‍ش‍اف‌ = ک‍ش‍اف‌>ع‍ن‌ ح‍ق‍ائ‍ق‌ غ‍وام‍ض‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌ و ع‍ی‍ون‌ الاق‍اوی‍ل‌ ف‍ی‌ وج‍وه‌ ال‍ت‍اوی‍ل‌ و ه‍و ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۰۰۰۶۰ ‬
‪ ۱۴۰۶۲۷۲ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۰۰۶۱ ‬
‪ ۲۲۰۰۵۴۲ ‬
۳
۱
۱۴۱۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۰۰۶۳ ‬
‪ ۲۲۰۰۵۴۳ ‬
۴
۱
۱۴۱۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۳۹۷۰۷ ‬
‪ ۱۳۱۶۶۲۰ ‬
۴
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۴۱۳۴۳ ‬
‪ ۱۴۵۷۸۳۰ ‬
۳
۳
-
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۴۱۳۴۴ ‬
‪ ۱۴۵۹۱۱۳ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۷۰۰۵ ‬
‪ ۱۳۰۶۳۱۰ ‬
۲
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۶۵۷۳۶ ‬
‪ ۲۲۰۰۵۳۰ ‬
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh