ک‍اغ‍ذ و م‍ن‍اب‍ع‌ چ‍ن‍دس‍ازه‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ زارع‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : راول‌، راج‍ر
‎Rowell, Roger M.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍اغ‍ذ و م‍ن‍اب‍ع‌ چ‍ن‍دس‍ازه‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ زارع‍ی‌/ وی‍رای‍ش‌ راج‍ررول‌، رای‍م‍ون‍دی‍ان‍گ‌، ج‍ودی‌ رول‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍دی‌ ف‍ائ‍زی‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ک‍ب‍وران‍ی‌، داود پ‍ارس‍ا پ‍ژوه‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۵۷۳ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ش‍م‍اره‌ ۲۵۹۳)
‏شابک : ‎964-93-4628-4‬۲۹۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-93-4628-4‬۲۹۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Paper and composites from agro -based resources‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۶۴ - ۵۶۳
‏موضوع : ک‍اغ‍ذ
‏موضوع : م‍واد چ‍ن‍دس‍ازه‌
‏موضوع : ال‍ی‍اف‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
‏موضوع : م‍واد ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از زی‍س‍ت‌ ت‍وده‌
‏شناسه افزوده : ی‍ان‍گ‌، ری‍م‍ون‍دآل‍ن‌، ۱۹۴۵ - م‌.‎Young, Raymond Allen‬، وی‍راس‍ت‍ار
‏شناسه افزوده : راول‌، ج‍ودی‍ت‌، وی‍راس‍ت‍ار، .‎Rowell, Judith K‬
‏شناسه افزوده : ف‍ائ‍زی‌پ‍ور، م‍ه‍دی‌، ۱۳۳۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ک‍ب‍وران‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : پ‍ارس‍اپ‍ژوه‌، داود، ۱۳۲۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭TS۱۱۰۹‏‫‭‭/ر۲ک‌۲ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۲۰/۱۱۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۶۱۱۶
 
   آدرس ثابت  ک‍اغ‍ذ و م‍ن‍اب‍ع‌ چ‍ن‍دس‍ازه‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ زارع‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۱۸۹ ‬
‪ ۶۳-۲۰۱۸۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۵۱۸۷۶ ‬
‪ ‏۱۷۵۳۴۴۵ ‬
۳
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۱۸۷۷ ‬
‪ ۳۹۴۲۳۴ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh