غ‍زالان‌ ال‍ه‍ن‍د (م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍لاغ‍ت‌ ه‍ن‍ری‌ و ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ ف‍ص‍ل‍ی‌ در زن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آزاد ب‍ل‍گ‍رام‍ی‌، م‍ی‍رغ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ن‍وح‌، ق‌۱۲۰۰ - ۱۱۱۶
‏عنوان و نام پديدآور : غ‍زالان‌ ال‍ه‍ن‍د (م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍لاغ‍ت‌ ه‍ن‍ری‌ و ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ ف‍ص‍ل‍ی‌ در زن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍رغ‍لام‌ ع‍ل‍ی‌ آزاد ب‍ل‍گ‍رام‍ی‌؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ س‍ی‍روس‌ ش‍م‍ی‍س‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ص‍دای‌ م‍ع‍اص‍ر، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۷۵
‏شابک : ‎964-6494-44-7‬۱۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6494-44-7‬۱۶۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Azad belgarmi. Ghazalan - OL - hend‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍لاغ‍ت‌ ه‍ن‍دی‌ و ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ ف‍ص‍ل‍ی‌ در زن‌ش‍ن‍اس‍ی‌: غ‍زل‌الان‌ال‍ه‍ن‍د.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان روی جلد : م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍لاغ‍ت‌ ه‍ن‍دی‌ و ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ ف‍ص‍ل‍ی‌ در زن‌ش‍ن‍اس‍ی‌: غ‍زل‌الان‌ال‍ه‍ن‍د.
‏عنوان دیگر : م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍لاغ‍ت‌ ه‍ن‍دی‌ و ف‍ارس‍ی‌۰۰۰
‏موضوع : ف‍ارس‍ی‌ -- ه‍ن‍د -- ب‍دی‍ع‌
‏موضوع : ف‍ارس‍ی‌ -- ب‍دی‍ع‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ه‍ن‍د -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏موضوع : ش‍اع‍ران‌ ه‍ن‍دی‌ (ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌)
‏شناسه افزوده : ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌، ۱۳۲۸ - ، م‍ص‍ح‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏رده بندی کنگره : PIR۳۳۶۱‭/آ۴غ‌۴
‏رده بندی دیویی : ۰‮ف‍ا‬۸/۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۰۹۲۷
 
   آدرس ثابت  غ‍زالان‌ ال‍ه‍ن‍د (م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍لاغ‍ت‌ ه‍ن‍ری‌ و ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ ف‍ص‍ل‍ی‌ در زن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۴۴۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۴۴۸ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۸۱۳۲۰ ‬
‪ ‭PIR۳۳۶۱ /آ۴‮غ‌‬۴‬ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۸۱۳۲۱ ‬
‪ ۵۴۴۹۴۸ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh