آم‍وزش‌، دی‍ن‌، و گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ اص‍لاح‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در دوران‌ ق‍اج‍ار
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ری‍ن‍گ‍ر، م‍ون‍ی‍ک‍ا، ۱۹۶۵- م.
‏‫.‎Ringer, Monica M‬
‏عنوان و نام پديدآور : آم‍وزش‌، دی‍ن‌، و گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ اص‍لاح‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در دوران‌ ق‍اج‍ار/ م‍ون‍ی‍ک‍ا ام‌. ری‍ن‍گ‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍دی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌خ‍واه‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۳۲۰ص.
‏شابک : ۲۸۰۰۰ری‍ال‌‏‫: ‎964-311-338-8‬‬ ؛ ۳۵۰۰۰ریال(چاپ دوم)
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:. ‎Education, keligion, and the discourse of cultural keform in Iran‬
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۵.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۹۵- ۳۱۴.
‏یادداشت : نمایه
‏موضوع : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌ ۱۳ق.
‏موضوع : ای‍ران‌ -- زن‍دگ‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۳ق.
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍م‍دن‌ -- ت‍اث‍ی‍ر غ‍رب‌
‏شناسه افزوده : ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌خ‍واه‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۶ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫LA۱۳۵۱‭‮‬‭/ر۹۴آ۸
‏رده بندی دیویی : ۳۷۰/۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۸۸۵
 
   آدرس ثابت  آم‍وزش‌، دی‍ن‌، و گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ اص‍لاح‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در دوران‌ ق‍اج‍ار
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۳۹۴۶۸ ‬
‪ ‏‫LA۱۳۵۱‭‮‬ ‭/ر۹۴آ۸ ‬
۴
۱۳۸۰
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۰۶۸ ‬
‪ LA۱۳۵۱ /ر۹۴آ۸ ‬
۸
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۳۸۴ ‬
‪ LA۱۳۵۱ /ر۹۴آ۸ ‬
۹
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۵۹۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۷۳۸۱ ‬
۷
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۶۰۲۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۶۰۲۷ ‬
۱۳
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۱۵۱ ‬
‪ LA۱۳۵۱ /ر۹۴آ۸ ‬
۶
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۳۳۶۱ ‬
‪ ۴۶۰۸۶۸ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۸۴۵۲ ‬
‪ ۶۲۱۹۸۳ ‬
۲
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۸۴۵۳ ‬
‪ ۹۵۴۱۳۴ ‬
۳
۱۳۸۵
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۸۴۴۳ ‬
‪ ۷۰۶۹۰۲ ‬
۵
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۵۵۱۵۷ ‬
‪ ۱۵۷۳۸۰۴ ‬
۱۱
۱۳۹۳
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۴۵۵۱۵۸ ‬
‪ ۶۳-۱۷۵۵۹۹ ‬
۱۲
۱۳۹۳
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۰۲۵۹۴ ‬
‪ ۱۰۱-۴۴۹۴۲ ‬
۱۴
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۸۹۰۱۰ ‬
‪ ۲۰۱۳۲۹۹ ‬
۱۵
۱۳۹۶
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh