ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ت‍ال‍ی‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ه‍اج‍ر، ف‍ی‍روزه‌، ۱۳۲۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ت‍ال‍ی‍ا/ ت‍رج‍م‍ه‌ [و گ‍ردآوری‌] ف‍ی‍روزه‌ م‍ه‍اج‍ر و ک‍ام‍ران‌ ش‍ی‍ردل‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ق‍ص‍ه‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۳۲
‏شابک : ‎964-5776-24-4‬۲۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5776-24-4‬۲۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۸، ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "گ‍زی‍ده‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ از ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ت‍ال‍ی‍ا" ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍اپ‍ی‍روس‌، پ‍ی‍ش‍ب‍رد م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: گ‍زی‍ده‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ت‍ال‍ی‍ا ب‍ا آث‍اری‌ از: ل‍وئ‍ی‍ج‍ی‌ پ‍ی‍ران‍دل‍ل‍و، ن‍ات‍ال‍ی‍ا گ‍ی‍ن‍زب‍ورگ‌، آل‍ب‍رت‍و م‍وراوی‍ا، ای‍ت‍ال‍و ک‍ال‍و ن‍ی‍وو ....
‏عنوان روی جلد : گ‍زی‍ده‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ت‍ال‍ی‍ا ب‍ا آث‍اری‌ از: ل‍وئ‍ی‍ج‍ی‌ پ‍ی‍ران‍دل‍ل‍و، ن‍ات‍ال‍ی‍ا گ‍ی‍ن‍زب‍ورگ‌، آل‍ب‍رت‍و م‍وراوی‍ا، ای‍ت‍ال‍و ک‍ال‍و ن‍ی‍وو ....
‏عنوان دیگر : گ‍زی‍ده‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ از ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ت‍ال‍ی‍ا
‏عنوان دیگر : گ‍زی‍ده‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ت‍ال‍ی‍ا ب‍ا آث‍اری‌ از: ل‍وئ‍ی‍ج‍ی‌ پ‍ی‍ران‍دل‍ل‍و، ن‍ات‍ال‍ی‍ا گ‍ی‍ن‍زب‍ورگ‌، آل‍ب‍رت‍و م‍وراوی‍ا، ای‍ت‍ال‍و ک‍ال‍و ن‍ی‍وو
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ش‍ی‍ردل‌، ک‍ام‍ران‌، . - ۱۳۱۸
‏رده بندی کنگره : PQ۴۲۵۳‭/آ۹م‌۹ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۸۵۳/۹۱۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۳۸۷
 
   آدرس ثابت  ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ت‍ال‍ی‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۹۴۸۰ ‬
‪ ۹۶۵۶۷ ‬
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۹۴۸۱ ‬
‪ ۹۶۵۶۸ ‬
۴
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۵۹۲۸ ‬
‪ ۲۹۷۴۴۲ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۵۹۲۹ ‬
‪ ۲۹۷۴۴۱ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۵۳۸۸۱ ‬
‪ ۱۵۷۴۷۲۳ ‬
۵
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۵۳۸۸۲ ‬
‪ ۱۵۷۴۷۲۴ ‬
۶
۱۳۹۳
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh