آرای‍ه‌ه‍ای‌ ادب‍ی‌ (ق‍ال‍ب‍ه‍ای‌ ش‍ع‍ر، ب‍ی‍ان‌ و ب‍دی‍ع‌) س‍ال‌ س‍وم‌ [ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌]: ۱/۲۸۰
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : آرای‍ه‌ه‍ای‌ ادب‍ی‌ (ق‍ال‍ب‍ه‍ای‌ ش‍ع‍ر، ب‍ی‍ان‌ و ب‍دی‍ع‌) س‍ال‌ س‍وم‌ [ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌]: ۱/۲۸۰/ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ح‍ت‍وا و ن‍ظارت‌ ب‍ر ت‍ال‍ی‍ف‌ دف‍ت‍ر ت‍ال‍ی‍ف‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌؛ م‍ول‍ف‌ روح‌ال‍ل‍ه‌ ه‍ادی‌؛ [ب‍رای‌] وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : [۱۸۸] ص‌.م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)
‏فروست : (ن‍ظام‌ ج‍دی‍د آم‍وزش‌ م‍ت‍وس‍طه‌. رش‍ت‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌)
‏شابک : ‎964-05-0036-4‬۲۴۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-05-0036-4‬۲۴۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ق‍ال‍ب‍ه‍ای‌ ش‍ع‍ری‌
‏موضوع : م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
‏موضوع : ب‍دی‍ع‌
‏شناسه افزوده : ه‍ادی‌ س‍ورم‍ق‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، . - ۱۳۴۰
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌. دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ت‍ب‌ درس‍ی‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
‏شناسه افزوده : ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : PIR۳۶۲۴‭/آ۴
‏رده بندی دیویی : ۳۷۳‭ک‌۲۸۰/۱ ۱۳۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۷۳۵
 
   آدرس ثابت  آرای‍ه‌ه‍ای‌ ادب‍ی‌ (ق‍ال‍ب‍ه‍ای‌ ش‍ع‍ر، ب‍ی‍ان‌ و ب‍دی‍ع‌) س‍ال‌ س‍وم‌ [ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌]: ۱/۲۸۰
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۲۵۴۰۵ ‬
‪ ۳۲۵۹۷۴ ‬
۳
۱۳۷۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh