<ال‍م‍ب‍س‍وط = م‍ب‍س‍وط>ف‍ی‌ ف‍ق‍ه‌‌الام‍ام‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۳۸۵-۴۶۰ق‌.
‏عنوان قراردادی : ال‍م‍ب‍س‍وط ف‍ی‌‌ال‍ف‍ق‍ه‌.
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍م‍ب‍س‍وط ف‍ی‌ ف‍ق‍ه‌‌الام‍ام‍ی‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍ی‌‌ج‍ع‍ف‍رم‍ح‍م‍دب‍ن‌‌ال‍ح‍س‍ن‌‌ ال‍طوس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍وس‍س‍ه‌‌ال‍ن‍ش‍رالاس‍لام‍ی‌ال‍ت‍اب‍ع‍ه‌ ل‍ج‍م‍اع‍ه‌ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌‌ال‍م‍ش‍رف‍ه‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ج‍م‍اع‍ه‌ال‍م‍درس‍ی‍ن‌‌ ف‍ی‌‌ال‍ح‍وزه‌‌ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌‌ال‍ن‍ش‍ر‌الاس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۴۲۲ق‌.‏‬‏‫‏= ۱۳۸۰ -.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج‌.‏‬: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏فروست : م‍وس‍س‍ه‌ال‍ن‍ش‍رالاس‍لام‍ی‌ال‍ت‍اب‍ع‍ه‌ ل‍ج‍م‍اع‍ه‌ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌ال‍م‍ش‍رف‍ه‏‫؛ ۹۸۶‏‬‏‫، ۹۸۸‬‬‏‫، ۹۸۹‬‏‫، ۹۹۰.‬
‏شابک : ‏‫‏دوره‬‏‫‏‬‭9644703324 :‏‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال (ج.۱)‬ ؛ ‏‫۵۸۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۱، چاپ دوم‬‏‫‭978-964-470-841-1 : ‬‬ ؛ ‏‫ج.۳‬‏‫‭978-964-470-836-7 : ‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫ج.۴‬‏‫‭978-964-470-837-4 : ‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫‏‏ج. ۵‬‏‬‏‫‭978-964-470-840-4 : ‬‬ ؛ ‏‫۳۸۰۰۰۰ ریال (ج.۵، چاپ سوم)‬
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏يادداشت : چاپ قبلی: مخ‍ت‍وم‍ق‍ل‍ی‌ ف‍راغ‍ی‌:۱۳۸۰.
‏يادداشت : ج. ۳ (چاپ اول: ۱۳۸۶ ) (فیپا).
‏يادداشت : ج. ۱، ۴ و ۵ (چاپ اول: ۱۴۲۸ق. = ۱۳۸۶ ).
‏يادداشت : ج.۳ - ۵ (چاپ سوم: ۱۴۳۸ ق. = ۱۳۹۵).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ‏‫۵ق.‏‬
‏شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭BP۱۵۸/۵‏‫‭‭/ط۹م‌۲ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۷۲۰
 
   آدرس ثابت  <ال‍م‍ب‍س‍وط = م‍ب‍س‍وط>ف‍ی‌ ف‍ق‍ه‌‌الام‍ام‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۴۸۵۴ ‬
‪ ۴۶۰۳۷۳ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۷۴۸۵۵ ‬
‪ ۲۲۴۴۲۶۶ ‬
۱
۲
۱۴۲۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۶۸۰۷۶ ‬
‪ ۲۱۶۵۹۵۳ ‬
۲
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۸۰۷۷ ‬
‪ ۵۸۱۵۰۴ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۱۲۰۹۷۱ ‬
‪ ۱۸۱۹۴۶۴ ‬
۳
۵
۱۳۹۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۱۲۰۹۸۰ ‬
‪ ۱۸۱۹۴۶۵ ‬
۴
۵
۱۳۹۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۱۲۰۹۸۸ ‬
‪ ۱۸۱۹۴۶۶ ‬
۵
۵
۱۳۹۵
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۳۶۴۳ ‬
‪ ۱۱۶۴۶۴۴ ‬
۱
۳
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۳۶۴۴ ‬
‪ ۱۱۶۴۹۵۳ ‬
۱
۴
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۳۶۴۵ ‬
‪ ۱۱۳۵۰۰۰ ‬
۳
۱
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۳۶۴۶ ‬
‪ ۱۱۶۸۰۱۸ ‬
۳
۲
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۳۶۴۷ ‬
‪ ۱۱۳۵۴۱۴ ‬
۴
۱
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۳۶۴۸ ‬
‪ ۱۱۳۵۱۲۲ ‬
۴
۲
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۳۶۴۹ ‬
‪ ۱۱۲۹۳۱۵ ‬
۵
۱
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۳۶۵۰ ‬
‪ ۱۱۴۹۴۴۱ ‬
۵
۲
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۸۱۰۳ ‬
‪ ۱۳۱۶۸۷۸ ‬
۵
۳
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۸۱۰۴ ‬
‪ ۱۳۱۶۸۷۷ ‬
۵
۴
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۸۱۰۵ ‬
‪ ۱۳۱۶۶۸۶ ‬
۴
۳
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۸۱۰۶ ‬
‪ ۱۳۱۶۶۸۷ ‬
۴
۴
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۰۹۵۲ ‬
‪ ۱۲۳۶۴۰۴ ‬
۳
۳
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۰۹۵۳ ‬
‪ ۱۲۳۶۴۰۵ ‬
۳
۴
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۱۴۹۹ ‬
‪ ۱۱۷۳۰۱۴ ‬
۱
۱۱
۱۳۹۱
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۱۵۰۰ ‬
‪ ۱۱۷۳۰۱۵ ‬
۱
۱۶
۱۳۹۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۳۶۳۱ ‬
‪ ۱۶۰۲۶۶۰ ‬
۲
۳
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۳۶۳۲ ‬
‪ ۱۶۰۲۶۵۹ ‬
۲
۴
۱۳۹۳
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh