آی‍ی‍ن‌ پ‍ارس‍ای‍ی‌: ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ع‍ی‍م‌آب‍ادی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۳ - ، ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پديدآور : آی‍ی‍ن‌ پ‍ارس‍ای‍ی‌: ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌/ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ن‍ع‍ی‍م‌آب‍ادی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ت‍وس‍ع‍ه‌ ق‍ل‍م‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : [۱۷۵] ص‌
‏شابک : ‎964-93715-3-2‬۷۵۰۰ری‍ال‌: ؛ ‎964-93715-3-2‬۷۵۰۰ری‍ال‌:
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:...‎Golam Ali Naim Abadi. Ayine parsayii‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ف‍ارس‍ی‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌. ش‍رح‌
‏عنوان دیگر : خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌. ش‍رح‌
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ خ‍طب‍ه‌ه‍ا -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ت‍ق‍وا
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ف‍ارس‍ی‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌
‏رده بندی کنگره : BP۳۸‭/۰۴۲۳ن‌۷ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵‭ن‌/ش‌ ن‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۴۸۶
 
   آدرس ثابت  آی‍ی‍ن‌ پ‍ارس‍ای‍ی‌: ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۷۲۶۶۶ ‬
‪ BP۳۸ ‭/۰۴۲۳ن‌۷ ۱۳۸۱ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۲۶۶۷ ‬
‪ ۲۷۴۰۸۹ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh