گ‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ درخ‍ت‍ی‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ چ‍ه‍ارزب‍ان‍ه‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، آل‍م‍ان‍ی‌، ف‍ران‍س‍ه‌ و ف‍ارس‍ی‌) اص‍طلاح‍ات‌ و ت‍ع‍اری‍ف‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ن‍ل‌، م‍ی‍ش‍ل‌
‎Kaennel, Michele‬
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ درخ‍ت‍ی‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ چ‍ه‍ارزب‍ان‍ه‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، آل‍م‍ان‍ی‌، ف‍ران‍س‍ه‌ و ف‍ارس‍ی‌) اص‍طلاح‍ات‌ و ت‍ع‍اری‍ف‌/ ت‍وس‍ط م‍ی‍ش‍ل‌ ک‍ن‍ل‌ و ف‌. ه‍. ش‍وای‍ن‌ گ‍روب‍ر؛ ب‍رگ‍ردان‌ ت‍وس‍ط داود پ‍ارس‍اپ‍ژوه‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا ت‍ق‍ی‌ی‍اری‌، م‍ه‍دی‌ ف‍ائ‍زی‌پ‍ور
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۳۰۸ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ش‍م‍اره‌ ۲۵۴۸)
‏شابک : ‎964-03-4479-6‬۱۵۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-03-4479-6‬۱۵۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎English, German, French, Persian‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Multilingual glossary of dendrochronology terms definitions in English, ...‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: گ‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ درخ‍ت‍ی‌ (ف‍ره‍ن‍گ‌ چ‍ه‍ارزب‍ان‍ه‌).
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ف‍ره‍ن‍گ‌ چ‍ه‍ارزب‍ان‍ه‌: گ‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ درخ‍ت‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، آل‍م‍ان‍ی‌، ف‍ران‍س‍ه‌، ف‍ارس‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۵۹ - ۲۴۹
‏عنوان روی جلد : ف‍ره‍ن‍گ‌ چ‍ه‍ارزب‍ان‍ه‌: گ‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ درخ‍ت‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، آل‍م‍ان‍ی‌، ف‍ران‍س‍ه‌، ف‍ارس‍ی‌.
‏عنوان دیگر : گ‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ درخ‍ت‍ی‌ (ف‍ره‍ن‍گ‌ چ‍ه‍ارزب‍ان‍ه‌).
‏عنوان دیگر : گ‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ درخ‍ت‍ی‌ (ف‍ره‍ن‍گ‌ چ‍ه‍ارزب‍ان‍ه‌)
‏موضوع : گ‍اه‍ش‍ن‍اس‍ی‌ درخ‍ت‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
‏موضوع : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
‏موضوع : واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
‏شناسه افزوده : ش‍وای‍ن‌ گ‍روب‍ر، ف‍رت‍ی‍س‌ ه‍ان‍س‌، ‎Schweingruber, Fritz Hans‬
‏شناسه افزوده : پ‍ارس‍اپ‍ژوه‌، داود، ۱۳۲۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ت‍ق‍ی‌ی‍اری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ف‍ائ‍زی‌پ‍ور، م‍ه‍دی‌، ۱۳۳۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
‏رده بندی کنگره : QK۴۷۷/۲‭/گ‌۲ک‌۹ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۵۸۲/۱۶۰۱۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۹۷۵
 
   آدرس ثابت  گ‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ درخ‍ت‍ی‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ چ‍ه‍ارزب‍ان‍ه‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، آل‍م‍ان‍ی‌، ف‍ران‍س‍ه‌ و ف‍ارس‍ی‌) اص‍طلاح‍ات‌ و ت‍ع‍اری‍ف‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۷۴۱۷ ‬
‪ ۳۰۲۵۲۸ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۸۷۴۱۸ ‬
‪ ۱۰۲۵۲۷۹ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh