اع‍ج‍از گ‍ف‍ت‍گ‍و: چ‍گ‍ون‍ه‌ م‍ن‍اق‍ش‍ه‌ را ب‍ه‌ه‍م‍ک‍اری‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ ک‍ن‍ی‍م‌؟
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ی‍ان‍ک‍ل‍ووی‍چ‌، دان‍ی‍ل‌
‎Yankelovich, Daniel‬
‏عنوان و نام پديدآور : اع‍ج‍از گ‍ف‍ت‍گ‍و: چ‍گ‍ون‍ه‌ م‍ن‍اق‍ش‍ه‌ را ب‍ه‌ه‍م‍ک‍اری‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ ک‍ن‍ی‍م‌؟/ ن‍وش‍ت‍ه‌ دان‍ی‍ل یان‍ک‍ل‍ووی‍چ‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ب‍ی‌ س‍ن‍ب‍ل‍ی‌؛ [ب‍رای‌] دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ [وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌] .
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۱۸۲ص.
‏شابک : ‏‫۸۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-361-107-8‬‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ریال(چاپ دوم) ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ریال‬‏‫: (چاپ سوم)‬‏‫: ‏‫‬‭9789643611071‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The magic dialogue: transformaing conlict into cooperation‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ب‍ه‍ار ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ سوم: زمستان ۱۳۸۵.
‏عنوان دیگر : چ‍گ‍ون‍ه‌ م‍ن‍اق‍ش‍ه‌ را ب‍ه‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ ک‍ن‍ی‍م‌؟
‏موضوع : ارت‍ب‍اط در م‍دی‍ری‍ت‌
‏موضوع : ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
‏شناسه افزوده : س‍ن‍ب‍ل‍ی‌، ن‍ب‍ی‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌.
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭HD۳۰/۳‭/ی‌۲‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۶۵۸/۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۹۰۱
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  اع‍ج‍از گ‍ف‍ت‍گ‍و: چ‍گ‍ون‍ه‌ م‍ن‍اق‍ش‍ه‌ را ب‍ه‌ه‍م‍ک‍اری‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ ک‍ن‍ی‍م‌؟
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۶۹۶۵ ‬
‪ HD۳۰ /۳ /ي۲الف۶ ‬
۷
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۱۰۲۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۱۰۲۲ ‬
۸
۱۳۸۳
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۴۴۷۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۴۴۷۶ ‬
۹
۱۳۸۳
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۵۲۹۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۵۲۹۸ ‬
۱۰
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۹۴۱۱۵ ‬
‪ ۳۷۶۸۲۰ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۹۴۱۱۶ ‬
‪ ۱۲۲۸۶۰۷ ‬
۶
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۶۳۰۲ ‬
‪ ۴۶۸۱۱۹ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۶۳۰۳ ‬
‪ ۵۴۷۶۱۲ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۵۱۶۷ ‬
‪ ۷۴۵۰۴۵ ‬
۴
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۵۱۶۸ ‬
‪ ۶۲۹۵۹۱ ‬
۵
۱۳۸۵
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh