ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : روش‍ه‌، گ‍ی‌، ۱۹۲۴- م‌.
Rocher, Guy
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ گ‍ی‌ روش‍ه‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍ص‍ور وث‍وق‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : ‏‫[ویراست ۲]‏‬.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ن‍ی‌‬‏‫، ۱۳۸۰.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۴۸ ص‌.‬‬‏‫: ن‍م‍ودار.‬
‏شابک : ‏‫۹۵۰۰ری‍ال‌‏‬‬‏‫:‏ ‫‬‭‭‬‎964-312-017-1‬‏‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰ ریال (چاپ هفتم)‏‬‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ریال (چاپ چهاردهم)‏‬‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال‏‬‬‏‫: چاپ بیستم‏‬‬‏‫‬‭9789643120177 :‏‬‬ ؛ ‏‫۲۴۰۰۰ ریال (چاپ نوزدهم)‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ریال (چاپ بیست و یکم)‬‬ ؛ ‏‫‬۹۶۰۰۰ ریال(چاپ بیست و چهارم)
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب ‌‎Le changement social‬م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ س‍وم‌ از م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌‎Introduction a la socialogie generale‬اس‍ت‌.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۷۶.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارده‍م‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ نوزدهم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ بیستم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ بیست و یکم:۱۳۸۹.
‏يادداشت : چاپ بیست و چهارم: ۱۳۹۲.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۴۳] - ۲۴۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : وث‍وق‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،۱۳۲۰ -، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HN۱۷/۵‏‫‭/ر۹ت‌۷ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۳/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۶۴۹۹
 
   آدرس ثابت  ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۹۶۹۸ ‬
‪ ۶۳-۱۲۰۸۳۷ ‬
۱
۱
۱۳۸۹
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۴۴۶۲۳ ‬
‪ ۴۲۵۲۰۱ ‬
۱
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۴۶۲۴ ‬
‪ ۵۱۰۸۲۸ ‬
۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۰۸۳۸ ‬
‪ ۳۷۱۶۳۴ ‬
۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۲۳۱۴ ‬
‪ ۴۹۸۰۱۱ ‬
۳
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۲۳۱۵ ‬
‪ ۴۸۶۶۷۵ ‬
۲
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۰۵۸۴ ‬
‪ ۳۶۴۵۳۰ ‬
۷
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۶۲۸۱۳ ‬
‪ ۸۵۹۳۱۲ ‬
۶
۱۳۸۲
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۹۳۱۲۴ ‬
‪ ۵۹۹۸۳۸ ‬
۱۳
۱۳۸۳
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۹۳۱۲۵ ‬
‪ ۵۹۹۸۳۷ ‬
۱۲
۱۳۸۳
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۶۲۸۶۰ ‬
‪ ۳۱۴۰۱۶ ‬
۱۴
۱۳۸۴
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۴۰۳۳ ‬
‪ ۶۴۱۴۸۹ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۴۰۳۴ ‬
‪ ۶۴۱۴۸۸ ‬
۱۱
۱۳۸۵
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۳۵۴۱ ‬
‪ ۹۱۵۰۷۹ ‬
۸
۱۳۸۶
۱۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۳۵۴۲ ‬
‪ ۱۱۲۴۱۷۵ ‬
۹
۱۳۸۶
۱۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۴۸۸۳ ‬
‪ ۱۲۲۷۹۲۶ ‬
۲۵
۱۳۸۹
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۴۸۸۴ ‬
‪ ۸۵۳۱۱۹ ‬
۲۸
۱۳۸۹
۲۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۵۵۵۰ ‬
‪ ۱۱۸۸۷۹۳ ‬
۲۹
۱۳۹۰
۲۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۵۵۵۱ ‬
‪ ۱۱۸۸۷۹۴ ‬
۲۳
۱۳۹۰
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۱۲۲۳ ‬
‪ ۸۵۴۰۱۰ ‬
۱۵
۱۳۸۷
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۱۲۲۴ ‬
‪ ۸۵۴۰۳۹ ‬
۱۶
۱۳۸۷
۲۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۶۰۴۹۹ ‬
‪ ۱۳۰۷۴۸۷ ‬
۱۸
۱۳۷۹
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۰۷۲۹ ‬
‪ ۱۳۴۲۴۷۸ ‬
۱۷
۱۳۹۱
۲۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۰۷۳۰ ‬
‪ ۱۳۴۲۴۷۷ ‬
۱۹
۱۳۹۱
۲۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۹۴۲۳۴ ‬
‪ ۱۴۲۸۳۶۲ ‬
۳۰
۱۳۸۲
۱۴
 
مبادلات
‪ ۲۳۲۱۳۴۰ ‬
‪ ‬
۲۰
۱۳۹۲
۲۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۲۱۳۴۱ ‬
‪ ۱۵۰۰۱۱۹ ‬
۲۱
۱۳۹۲
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۱۰۴۹۲ ‬
‪ ۱۶۶۳۱۹۰ ‬
۳۱
۱۳۹۴
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۹۰۶۱۱ ‬
‪ ۲۰۴۲۱۳۱ ‬
۳۲
۱۳۹۷
۲۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh