ای‍ران‌ و ت‍ح‍ولات‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ (۱۳۱۷ - ۱۳۵۷ش‌/ ۱۹۳۹ - ۱۹۷۹م‌.)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، - ۱۳۲۴
‏عنوان و نام پديدآور : ای‍ران‌ و ت‍ح‍ولات‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ (۱۳۱۷ - ۱۳۵۷ش‌/ ۱۹۳۹ - ۱۹۷۹م‌.)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ولای‍ت‍ی‌؛ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و ت‍اری‍خ‌ دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ن‍وزده‌، ۲۹۳ ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-361-068-3‬۱۳۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-361-068-3‬۱۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:(‎1939 - 1979 A.D‬)‎Ali Akbar Wilayati. Iran and Developments of Palestin ‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- اس‍رائ‍ی‍ل‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : اس‍رائ‍ی‍ل‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۲۰
‏موضوع : ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۲۰
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰
‏موضوع : اع‍راب‌ و اس‍رائ‍ی‍ل‌ -- م‍ن‍اق‍ش‍ات‌ -- ق‍طع‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و ت‍اری‍خ‌ دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۱۵۰۲/۳‭‬ /‮الف‬۵‏‫‬‮‭و۸ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۳۲۷/۵۵۰۵۶۹۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۰۹۵۹
 
   آدرس ثابت  ای‍ران‌ و ت‍ح‍ولات‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ (۱۳۱۷ - ۱۳۵۷ش‌/ ۱۹۳۹ - ۱۹۷۹م‌.)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۵۹۹۶ ‬
‪ DSR۱۵۰۲/۳/الف۵ و۸ ‬
۷
۱۳۸۴
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۶۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۱۰ ‬
۹
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۷۹۷۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۷۹۷۹ ‬
۱۰
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۴۲۶۸ ‬
‪ ۴۲۰۵۷۱ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۵۴۲۶۹ ‬
‪ ۲۱۴۰۷۶۴‬ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۴۴۲۸ ‬
‪ ۳۷۶۲۵۷ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۴۴۲۹ ‬
‪ ۶۶۸۶۶۹ ‬
۳
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۹۷۰۳ ‬
‪ ۳۲۱۶۱۳ ‬
۵
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۹۷۰۴ ‬
‪ ۳۳۲۲۲۷ ‬
۴
۱۳۸۴
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh