م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ در ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍زری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ رزاز، ق‍رن‌ ق‌۶
‏عنوان قراردادی : [ال‍ج‍ام‍ع‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍ع‍ل‍م‌ و ال‍ع‍م‍ل‌ ال‍ن‍اف‍ع‌ ف‍ی‌ ص‍ن‍اع‍ه‌ ال‍ح‍ی‍ل‌. ف‍ارس‍ی‌]
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ در ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ال‍ع‍زب‍ن‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ ال‍ج‍زری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ن‍اطق‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د رف‍ع‍ت‌ ج‍اه‌؛ وی‍راس‍ت‍ه‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ن‍اطق‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ه‍ف‍ت‍اد و ی‍ک‌، [۷۲۲] ص‌.م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)
‏فروست : (م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌؛ ۱۰۳۳. م‍ک‍ان‍ی‍ک‌؛ ۲۹. ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍م‌۶)
‏شابک : ‎964-01-1033-7‬ ؛ ‎964-01-1033-7‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۶۲۰ - ۶۱۴
‏عنوان دیگر : ال‍ج‍ام‍ع‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍ع‍ل‍م‌ و ال‍ع‍م‍ل‌ ال‍ن‍اف‍ع‌ ف‍ی‌ ص‍ن‍اع‍ه‌ ال‍ح‍ی‍ل‌. ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ن‍اطق‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، م‍ت‍رج‍م‌ و وی‍راس‍ت‍ار
‏شناسه افزوده : ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : رف‍ع‍ت‌ ج‍اه‌، س‍ع‍ی‍د، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫T۲۷/۳‭‬ ‭/آ۱‏‫‭/ج۴۲۰۴۱ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۶۰۹/۱۷۶۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۹۶۸۸
 
   آدرس ثابت  م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ در ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۳۱۳۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۳۱۳۵ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
تالار علوم و فنون
‪ ۵۹۷۱۲۳ ‬
‪ ‏‫T۲۷/۳‭‬‭/آ۱ ‏‫‭/ج۴۲۰۴۱ ۱۳۸۰ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۹۷۱۲۴ ‬
‪ ۱۹۲۳۶۱۷ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh