پ‍ای‍ان‌ داس‍ت‍ان‌ غ‍م‌ان‍گ‍ی‍ز! ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ص‍دور ح‍ک‍م‌ ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ درب‍اره‌ ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رس‍ای‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، - ۱۳۴۷
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ای‍ان‌ داس‍ت‍ان‌ غ‍م‌ان‍گ‍ی‍ز! ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ص‍دور ح‍ک‍م‌ ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ درب‍اره‌ ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌/ ح‍م‍ی‍د رس‍ای‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ی‍ه‍ان‌، - ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۲
‏شابک : ‎964-458-161-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-458-161-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-458-161-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-458-161-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-458-161-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-458-161-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-458-161-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-458-161-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-458-159-8‬۱۶۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱) ؛ ‎964-458-160-1‬۱۹۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ وث‍وق‌، ۱۳۸۰
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‎Hamid Rasayi. The end of the tragic Story‬.
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۰)؛ ۱۹۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ت‍ی‍ر ۱۳۸۱)؛ ۱۶۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۲): ۱۹۰۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ص‍دور ح‍ک‍م‌ ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ درب‍اره‌ ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌
‏موضوع : آزادی‌ -- م‍طب‍وع‍ات‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : م‍طب‍وع‍ات‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۷۶ - -- م‍طب‍وع‍ات‌
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : PN۵۴۴۹‭/‮ال‍ف‌‬۹ر۵ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۰۷۹/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۸۴۲۱
 
   آدرس ثابت  پ‍ای‍ان‌ داس‍ت‍ان‌ غ‍م‌ان‍گ‍ی‍ز! ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ص‍دور ح‍ک‍م‌ ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ درب‍اره‌ ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۳۶۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۳۶۰ ‬
۲
۴
۱۳۸۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۱۶۱۴ ‬
‪ ۴۰۹۷۵۲ ‬
۱
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۱۶۱۵ ‬
‪ ۳۱۰۰۶۵ ‬
۱
۲
۱۳۸۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۰۰۰۶ ‬
‪ ۳۸۴۴۴۵ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۰۰۰۷ ‬
‪ ۲۵۷۴۸۶ ‬
۷
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۵۹۸۱۰ ‬
‪ ۵۷۹۶۹۸ ‬
۲
۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۶۰۱۹۴ ‬
‪ ۲۲۲۷۵۴۴ ‬
۱
۱۳۸۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۰۱۹۵ ‬
‪ ۳۶۶۵۹۹ ‬
۱
۳
۱۳۸۱
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۶۳۱۴ ‬
‪ ۱۱۵۳۸۵۵ ‬
۱
۸
۱۳۸۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۰۲۰۳ ‬
‪ ۵۷۹۵۶۵ ‬
۲
۳
۱۳۸۲
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۷۳۰۳ ‬
‪ ۱۲۵۷۲۱۰ ‬
۴
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۷۳۰۴ ‬
‪ ۱۲۵۷۲۱۱ ‬
۱
۵
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۰۹۳۶ ‬
‪ ۱۵۱۴۱۵۵ ‬
۲
۹
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh