آذرخ‍ش‍ی‌ دی‍گ‍ر از آس‍م‍ان‌ ک‍رب‍لا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ص‍ب‍اح‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، - ۱۳۱۳
‏عنوان و نام پديدآور : آذرخ‍ش‍ی‌ دی‍گ‍ر از آس‍م‍ان‌ ک‍رب‍لا/ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ه‍ای‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍ص‍ب‍اح‌ ی‍زدی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ق‍دس‌ س‍ره‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۳۹
‏شابک : ‎964-6740-69-3‬۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6740-69-3‬۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6740-69-3‬۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6740-69-3‬۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6740-69-3‬۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6740-69-3‬۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6740-69-3‬۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6740-69-3‬۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6740-69-3‬۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6740-69-3‬۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6740-69-3‬۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6740-69-3‬۸۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ای‌ اس‍ت‍اد م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍ص‍ب‍اح‌ ی‍زدی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ح‍رم‌ ۱۴۲۱ در ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ ش‍ه‍دا ق‍م‌ ای‍راد ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۸۰۰۰ :۱۳۷۹ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۱؛ ۱۰۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۸۰۰۰ :۱۳۸۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۳۸۱؛ ۱۰۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۸۱؛ ۱۰۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: ۱۳۸۲؛ ۱۴۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ده‍م‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۴۰۰۰ :۱۳۸۲ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌. -- ت‍اث‍ی‍ر -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ع‍اش‍ورا -- ت‍اث‍ی‍ر -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ق‌۶۱ - ۴
‏موضوع : ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ق‍دس‌ س‍ره‌). ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۷۶‭/م‌۶۳آ۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۸۵۰۲
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  آذرخ‍ش‍ی‌ دی‍گ‍ر از آس‍م‍ان‌ ک‍رب‍لا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۶۰۸۵ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۶۰۸۵ ‬
۱۷
۱۳۸۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۴۷۶۶ ‬
‪ ۳۰۹۸۷۲ ‬
۱۵
۱۳۸۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۴۷۶۷ ‬
‪ ۵۳۷۱۱۲ ‬
۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۷۹۳۸ ‬
‪ ۶۰۵۳۹۸ ‬
۱۳
۱۳۷۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۷۹۳۹ ‬
‪ ۴۶۱۸۵۰ ‬
۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۸۶۵۳ ‬
‪ ۲۵۰۳۴۱ ‬
۱۱
۱۳۸۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۳۲۰۴۰ ‬
‪ ۲۲۳۱۶۶۴ ‬
۸
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۲۰۴۱ ‬
‪ ۴۶۲۹۶۶ ‬
۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۰۵۶۶ ‬
‪ ۴۶۲۹۶۷ ‬
۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۶۰۵۶۷ ‬
‪ ۵۴۲۲۹۹ ‬
۱۰
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۸۰۹۸ ‬
‪ ۴۶۵۲۹۰ ‬
۷
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۸۰۹۹ ‬
‪ ۴۶۲۹۶۵ ‬
۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۱۱۹۷۴ ‬
‪ ۶۰۵۴۸۵ ‬
۱۴
۱۳۸۲
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۱۹۷۵ ‬
‪ ۴۱۸۵۳۰ ‬
۱
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۵۲۲۱۶ ‬
‪ ۶۰۵۳۹۷ ‬
۱۲
۱۳۸۲
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۲۲۱۷ ‬
‪ ۴۶۱۸۴۶ ‬
۲
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۶۶۱۰۶ ‬
‪ ۲۲۱۴۶۳۳ ‬
۱۸
۱۳۸۰
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh