خ‍ل‍ق‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ه‍ای‌ م‍ان‍دگ‍ار: راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌پ‍ردازی‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا، ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ و ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ی‍گ‍ر، ل‍ی‍ن‍دا
‎Seger, Linda‬
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍ل‍ق‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ه‍ای‌ م‍ان‍دگ‍ار: راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌پ‍ردازی‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا، ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ و ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ل‍ی‍ن‍دا س‍ی‍گ‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ اک‍ب‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)ک‍ان‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، اداره‌ ک‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ا، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۴۹
‏شابک : ‎964-435-611-X‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-435-611-X‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Creating unforgettable characters‬.
‏عنوان دیگر : راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌پ‍ردازی‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا، ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ و ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
‏موضوع : ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌پ‍ردازی‌ در ادب‍ی‍ات‌
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ن‌
‏موضوع : داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ی‌
‏شناسه افزوده : اک‍ب‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۳۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
‏شناسه افزوده : ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. اداره‌ ک‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ا. ک‍ان‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۶۸۹‏‫‬‭/س۹خ۸ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸۰۸/۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۷۳۹۱
 
   آدرس ثابت  خ‍ل‍ق‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ه‍ای‌ م‍ان‍دگ‍ار: راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌پ‍ردازی‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا، ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ و ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۵۳۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۹۹۲ ‬
۳
۱۳۸۰
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۲۷۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۲۷۹ ‬
۴
۱۳۸۰
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۶۹۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۶۹۲ ‬
۵
۱۳۸۰
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۹۱۴۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۹۱۴۸ ‬
۶
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۵۹۰۱۸ ‬
‪ ‏۱۷۵۵۵۸۶ ‬
۲
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۹۰۱۹ ‬
‪ ۴۲۷۰۱۷ ‬
۱
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh