ص‍دای‌ او: (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اح‍ادی‍ث‌ ق‍دسی)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : همتی، حمیدرضا، ‏‫۱۳۵۱ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ص‍دای‌ او: (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اح‍ادی‍ث‌ ق‍دسی)/ ترجمه ، گ‍ردآوری‌ و ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ ح‍م‍ی‍درض‍ا ه‍م‍ت‍ی‌؛ به توصیه ا.م. رام‌الله.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍م‌: اوام‍ری‍س‌‏‫‏، ۱۳۸۰ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۴ج.‬؛ ۱۱× ۱۱ س‌م.
‏شابک : ‏‫۷۵۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ج‌.۱‬‏‫: ‎964-7344-00-7‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ج‌.۲‬، چاپ سوم‏‫: ‎964-7344-01-5‬‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ج‌.۳‬‏‫: ‎964-7344-02-3‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ریال‬‏‫: ج.۴‬‏‫‭ 964-7344-04-X :‬‬
‏يادداشت : ج.۱ ، ۲ و ۳ (چاپ سوم: ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج. ۴ (چاپ اول : ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ناشر جلد چهارم نشر حم است .
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر ت‍رج‍م‍ه‌ و اق‍ت‍ب‍اس‍ی‌ از دو ک‍ت‍اب‌ ک‍ل‍م‍ه‌‌ال‍ل‍ه‌/ س‍ی‍د ح‍س‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌ و ج‍واه‍رال‍س‍ن‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ الاح‍ادی‍ث‌ال‍ق‍دس‍ی‍ه‌/ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ح‍س‍ن‌ ح‍رع‍ام‍ل‍ی‌ اس‍ت‌.
‏عنوان دیگر : ج‍واه‍رال‍س‍ن‍ی‍ه‌ ف‍ی‌‌الاح‍ادی‍ث‌ال‍ق‍دس‍ی‍ه‌.
‏عنوان دیگر : ک‍ل‍م‍ه‌ ال‍ل‍ه‌
‏عنوان دیگر : مجموعه احادیث قدسی.
‏موضوع : احادیث قدسی
‏شناسه افزوده : رام‌ال‍ل‍ه‌، م‍س‍ی‍ح‌
‏شناسه افزوده : ح‍رع‍ام‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۱۱۰۴ - ۱۰۳۳ق‌ . ج‍واه‍ر ال‍س‍ن‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ الاح‍ادی‍ث‌ ال‍ق‍دس‍ی‍ه‌.
‏شناسه افزوده : ش‍ی‍رازی‌، ح‍س‍ن‌.ک‍ل‍م‍ه‌ ال‍ل‍ه‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۱۳۹/‭۵‭‬/ھ۸۱۳۸۰ ‭ص‌۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۲۱۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۵۷۳۸