ت‍ض‍اد دول‍ت‌ و م‍ل‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۲۱ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ض‍اد دول‍ت‌ و م‍ل‍ت‌: ن‍ظری‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ در ای‍ران‌/ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ه‍م‍ای‍ون‌ ک‍ات‍وزی‍ان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا طی‍ب‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۱۲ ص.‬
‏شابک : ‏‫۲۶۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-312-572-6‬‬ ؛ ‏‫۲۶۰۰۰ریال (چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ریال (چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ ریال‬ (چاپ نهم) ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ ششم‬‏‫‭9789643125721 :‬ ؛ ‏‫۱۲۸۰۰۰ ریال (چاپ دهم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ نهم:‌۱۳۹۱.
‏يادداشت : چاپ دهم: ۱۳۹۲.
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۷۸-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏عنوان دیگر : ن‍ظری‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ در ای‍ران‌.
‏موضوع : خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۹۷-۱۳۳۸ق‌.
‏موضوع : ق‍رارداد ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌، ۱۹۱۹
‏موضوع : ایران -- سیاست و حکومت -- قرن ۱۳ق.
‏موضوع : ایران -- سیاست و حکومت -- ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷
‏شناسه افزوده : طی‍ب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا‏‫، ۱۳۳۹ -‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‬‭DSR۱۳۱۲‏‫‭/ک۲ت۶ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۷۴۰۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۵۰۱۳
 
   آدرس ثابت  ت‍ض‍اد دول‍ت‌ و م‍ل‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۰۶۸۴ ‬
‪ DSR۱۳۱۲ /ک۲ت۶ ‬
۱۵
۱۳۸۰
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۳۲۳۳۹ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭DSR۱۳۱۲ ‏‫‭/ک۲ت۶ ۱۳۸۰ ‬
۳۶
۱۳۸۰
۱۰
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۳۷۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۱۹۶ ‬
۹
۱۳۸۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۲۳۴۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۵۷۲۵ ‬
۲۸
۱۳۹۰
۸
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۱۹۸ ‬
‪ DSR۱۳۱۲ /ك۲ت۶ ۱۳۸۰ ‬
۲۴
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۵۸۲ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۵۸۲ ‬
۱۲
۱۳۹۰
۸
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۰۵۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۰۵۶ ‬
۱۳
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۲ ‬
‪ DSR۱۳۱۲ /ک۲ت۶ ۱۳۸۷ ‬
۱۶
۱۳۷۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۷۲۸۷۷ ‬
‪ ۱۷۸۲۲۳۲ ‬
۳۳
۱۳۹۶
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۲۸۵۲ ‬
‪ ۴۴۹۹۳۶ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۲۸۵۳ ‬
‪ ۴۹۲۶۲۷ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۲۴۱۷۸ ‬
‪ ۵۷۵۵۲۶ ‬
۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۲۴۱۷۹ ‬
‪ ۵۳۲۸۴۳ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۲۸۸۱ ‬
‪ ۲۹۹۶۶۳ ‬
۸
۱۳۸۴
۳
 
مبادلات
‪ ۸۱۲۸۸۲ ‬
‪ ‬
۷
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۶۷۰۶ ‬
‪ ۶۷۵۱۶۱ ‬
۵
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۶۷۰۷ ‬
‪ ۶۷۵۱۶۲ ‬
۶
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۴۰۸۹ ‬
‪ ۹۸۳۸۸۱ ‬
۲۳
۱۳۸۸
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۴۴۰۹۰ ‬
‪ ۱۴۵۲۳۷۶ ‬
۲۰
۱۳۸۸
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۲۷۳۰ ‬
‪ ۸۴۳۷۹۵ ‬
۱۰
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۲۷۳۱ ‬
‪ ۸۴۳۷۹۴ ‬
۱۱
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۵۵۳۱۳ ‬
‪ ۱۲۱۹۰۱۱ ‬
۲۱
۱۳۹۰
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۵۵۳۱۴ ‬
‪ ۱۲۱۹۰۱۰ ‬
۲۲
۱۳۹۰
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۶۴۷۶ ‬
‪ ۱۲۳۸۴۳۱ ‬
۲۵
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۶۴۷۷ ‬
‪ ۱۲۳۸۴۳۰ ‬
۲۶
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۳۵۸۲۹ ‬
‪ ۱۳۱۲۲۰۶ ‬
۲۷
۱۳۹۱
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۳۵۸۳۰ ‬
‪ ۱۳۱۲۲۰۷ ‬
۳۰
۱۳۹۱
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۴۷۶۳ ‬
‪ ۱۵۵۹۲۸۹ ‬
۳۱
۱۳۹۲
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۴۷۶۴ ‬
‪ ۱۳۹۲۵۶۰ ‬
۳۲
۱۳۹۲
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۴۳۷۴۱ ‬
‪ ۱۵۷۴۷۳۳ ‬
۱۷
۱۳۹۳
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۴۳۷۴۲ ‬
‪ ۱۵۷۴۷۳۲ ‬
۱۸
۱۳۹۳
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۸۹۱۰۴ ‬
‪ ۱۹۷۹۱۲۸ ‬
۳۴
۱۳۹۵
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۹۲۳۶۶ ‬
‪ ۲۰۴۴۵۵۸ ‬
۳۵
۱۳۹۶
۱۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh