ف‍ه‍رست ن‍س‍خ‍ه‌‌های‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وی‌ ت‍اری‍خ‌، ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رک‍ز ع‍ل‍م‍ی‌ داغ‍س‍ت‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ روس‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ روس‍ی‍ه‌. م‍رک‍ز ع‍ل‍م‍ی‌ داغ‍س‍ت‍ان‌. ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وی‌ ت‍اری‍خ‌، ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ه‍رست ن‍س‍خ‍ه‌‌های‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وی‌ ت‍اری‍خ‌، ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رک‍ز ع‍ل‍م‍ی‌ داغ‍س‍ت‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ روس‍ی‍ه‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ف‍اطم‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ب‍ک‍وا؛ زی‍رن‍ظر ص‍ف‍ا اخ‍وان‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍زرگ‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌.
ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و ت‍اری‍خ‌ دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌، ۱۴۲۲ق‌. = ۲۰۰۱م‌. = ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۷۴
‏شابک : ‎964-6121-68-3‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ...‎Fatema Alibakewa. The catalogue of Persian manuscripts‬.
‏موضوع : ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- داغ‍س‍ت‍ان‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‍ب‍ک‍وا، ف‍اطم‍ه‌
‏شناسه افزوده : اخ‍وان‌، ص‍ف‍ا
‏شناسه افزوده : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍زرگ‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و ت‍اری‍خ‌ دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫Z۶۶۲۱‭‬ ‭/ف۵۶۳ف۲‭ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۰۱۱/۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۳۴۴۰
 
   آدرس ثابت  ف‍ه‍رست ن‍س‍خ‍ه‌‌های‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وی‌ ت‍اری‍خ‌، ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رک‍ز ع‍ل‍م‍ی‌ داغ‍س‍ت‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ روس‍ی‍ه‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۵۲۱۳۹۰ ‬
‪ Z۶۶۲۱ /ف۵۶۳ف۲ ۱۳۸۰ ‬
۵
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- آقا بزرگ
‪ ۵۲۱۳۹۱ ‬
‪ Z۶۶۲۱ /ف۵۶۳ف۲ ۱۳۸۰ ‬
۷
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۲۶۲۷۰ ‬
‪ ۵۰۹۸۶۳ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۶۲۷۱ ‬
‪ ۴۲۹۰۸۳ ‬
۱
۱
 
تالار مرجع
‪ ۷۶۷۶۳۰ ‬
‪ ‏‫Z۶۶۲۱‭‬‭/ف۵۶۳ف۲ ‭ ۱۳۸۰ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۹۳۵۲۷ ‬
‪ Z۶۶۲۱ /ف۵۶۳ف۲ ۱۳۸۰ ‬
۴
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- آقا بزرگ
‪ ۱۹۱۵۶۰۷ ‬
‪ Z۶۶۲۱ /ف۵۶۳ف۲ ۱۳۸۰ ‬
۶
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh