روای‍ت‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌، رس‍ان‍ه‌ و زن‍دگ‍ی‌ روزم‍ره‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍رگ‍ر، آرت‍ور ای‍س‍ا، - ۱۹۳۳
‎Berger, Arthur Asa‬
‏عنوان و نام پديدآور : روای‍ت‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌، رس‍ان‍ه‌ و زن‍دگ‍ی‌ روزم‍ره‌/ آرت‍ور آس‍ا ب‍رگ‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ل‍ی‍راوی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا): ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، اداره‌ ک‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ا، ک‍ان‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۱۹۷ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-435-579-2‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-435-579-2‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Narrative in popular culture, media, and every day life‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ روای‍ی‌
‏موضوع : روای‍ت‍گ‍ری‌
‏موضوع : رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ و زب‍ان‌
‏شناسه افزوده : ل‍ی‍راوی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
‏شناسه افزوده : ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. اداره‌ ک‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ا. ک‍ان‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
‏رده بندی کنگره : P۳۰۲/۷‭/ب‌۴ر۹ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۴۰۱/۴۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۵۰۷۱
 
   آدرس ثابت  روای‍ت‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌، رس‍ان‍ه‌ و زن‍دگ‍ی‌ روزم‍ره‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۸۹۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۲۶۴۴ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۴۰۲۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۴۰۲۲ ‬
۴
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۳۴۸۴۲ ‬
‪ ۴۹۲۵۱۶ ‬
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۳۴۸۴۳ ‬
‪ ‭P۳۰۲/۷ /‮ب‌‬۴ر۹ ۱۳۸۰‬ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۳۷۷۰۲ ‬
‪ ۱۷۱۷۸۴۸ ‬
۵
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh